Alert konsultacyjny

0
1068


Pracodawcy RP informują o kolejnych projektach ustaw i rozporządzeń przedstawionych do konsultacji społecznych.


Minister Zdrowia skierował do Pracodawców RP następujące projekty aktów prawnych do konsultacji:


Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o odpadach

Link do projektu : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=3834

Termin konsultacji mija 9 października.2012 roku

Projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 rok

Link do projektu : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=3835

Termin konsultacji mija 3 października 2012 roku

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian oraz wykreśleń z tego rejestru

Link do projektu : http://cml.pracodawcyrp.pl/akty_prawne/?act=3836
Termin konsultacji mija 20 października 2012 roku.

Uwagi proszę przesyłać na ręce Grzegorza Byszewskiego: g.byszewski@pracodawcyrp.pl