Alert legislacyjny

0
1207


W Dzienniku Ustaw z dnia 29 grudnia 2012 roku pod pozycją 1531 opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku  zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Rozporządzenie to wprowadza zmiany dotyczące między innymi:
– sposobu oznaczenia w dokumentacji medycznej podmiotu udzielającego
świadczeń zdrowotnych,
– obowiązku prowadzenia listy oczekujących na udzielenie świadczenia
zdrowotnego przez podmioty lecznicze udzielające ambulatoryjnych
świadczeń zdrowotnych,
– wyłączenia żłobków z systemu ochrony zdrowia,
– sposobu postępowania w stosunku do dokumentacji medycznej, w
przypadku gdy z urzędu nastąpi wykreślenie z rejestru podmiotu
wykonującego działalność leczniczą.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku. Skutkiem tego rozporządzenia jest obowiązek dostosowania się podmiotów medycznych do zmienionych
zasad prowadzenia i przetwarzania dokumentacji medycznej, co może wiązać się również z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

W razie zainteresowania rozwinięciem kwestii zawartych w Alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.
Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl