Alert legislacyjny

0
966


W Dzienniku ustaw z 27 grudnia 2012 roku, pod pozycją 1458 opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 10 stycznia 2013 roku.

Rozporządzenie to szczegółowo określa zasady prowadzenia postępowań kontrolnych u podmiotów prowadzących bazy danych z zakresu ochrony zdrowia w rozumieniu ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U.2011, Nr 113, poz. 657) i dopuszcza przeprowadzenie 3 rodzajów kontroli: planowej, doraźnej oraz następczej. Podmiot kontrolowany musi zostać poinformowany o zamiarze przeprowadzenia kontroli w terminie uzależnionym od jej rodzaju. Po zakończeniu czynności kontrolnych organ kontrolny sporządza protokół  kontroli wraz z zaleceniami pokontrolnymi. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo do złożenia zastrzeżeń do protokołu kontroli.

W razie zainteresowania rozwinięciem kwestii zawartych w Alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl