Alert legislacyjny

0
1016


30 grudnia 2012 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające dotychczasowe przepisy dotyczące recept lekarskich. Wprowadzone zmiany poszerzają zakres obowiązków zarówno osób wypisujących recepty, jak i na wydających leki w zakresie wypełniania recept (zarówno na awersie, jak i rewersie recepty).


Zgodnie z nowym rozporządzeniem treść recept uległa zmianie między innymi poprzez:
– nałożenie na lekarzy wykonujących indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania obowiązku umieszczania na recepcie w danych osoby uprawnionej adresu miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej,
– wprowadzenie możliwości wpisywania na recepcie międzynarodowej nazwy leku oraz stosowanych w farmacji nazw mieszanek recepturowych (leki recepturowe).

Dodatkowo rozporządzenie przewiduje zmiany w zakresie formy recept polegające na:
– wprowadzeniu nowego wzoru recepty na lek posiadający kategorię dostępności „Rpw”,
– uregulowaniu, iż recepty na leki posiadające kategorię dostępności „Rpw” będą wystawiane na druku w kolorze białym i bez wtórnika,
– zmianie systemu numerowania recept (do 31 marca 2013 roku rozporządzenie dopuszcza możliwość wystawianie recept na drukach, których dwie pierwsze cyfry unikalnego numeru identyfikującego receptę to 01).

Ponadto wprowadzono zmiany dotyczące:
– rozszerzenia obowiązków osób wydających leki w zakresie sprawozdawczości do Narodowego Funduszu Zdrowia,
– umożliwienia wystawiania recept na leki o kategorii dostępności „Rpw” przez lekarzy, którzy nie podpisali z NFZ umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom,
– możliwości realizacji recepty mimo, iż adres pacjenta nie będzie zgodny z numerem oddziału wojewódzkiego.

W razie zainteresowania rozwinięciem kwestii zawartych w Alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.
Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl