Alert legislacyjny

0
1042


W związku ze wzrostem wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ulegają zmianie opłaty za wpis do rejestru podmiotów leczniczych oraz do rejestrów prowadzonych przez okręgowe rady lekarskie oraz rady pielęgniarek i położnych.

24 stycznia 2013 roku ogłoszone zostało obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” 2013, poz. 36) dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2012 roku, które wniosło 3722,28 zł.

Według artykułu 105 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654) opłata za wpis do rejestru podmiotów leczniczych oraz do rejestrów prowadzonych przez okręgowe rady lekarskiej oraz rady pielęgniarek i położnych uzależniona jest od wysokości przeciętego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok. W związku tym opłaty za wpis do rejestru ulegną zmianie.

Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:
a) 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok – w przypadku lekarza lub pielęgniarki,
b) 10% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt a – w przypadku podmiotu leczniczego.
Opłaty te zaokrągla się w górę do pełnego złotego.

W razie zainteresowania rozwinięciem kwestii zawartych w Alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.
Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl