Alert legislacyjny

0
968


Na stronie internetowej  Narodowego Funduszu Zdrowia ukazało się  zarządzenie Prezesa Narodowego Zdrowia nr 2/2013/DSOZ z dnia 19 lutego 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zmiany mają charakter redakcyjny i dotyczą kryterium jakości w tabelach:
– 1.1.1. leczenie szpitalne – chemioterapia w trybie stacjonarnym,
– 1.1.4. leczenie szpitalne – terapeutyczne programy zdrowotne,
-1.1.5.  leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe).

W części dotyczące personelu tabele otrzymały brzmienie:
„zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)”;

Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Zarządzenie weszło w życie z dniem 19 lutego 2013 roku.

W razie zainteresowania rozwinięciem kwestii zawartych w Alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.
Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl