Alert legislacyjny

0
1008


W piątek, 15 marca 2013 roku, upływa termin do złożenia przez podmioty wykonujące działalność leczniczą sprawozdania o wytwarzanych odpadach medycznych. Sprawozdanie składa się właściwemu marszałkowi województwa za poprzedni rok kalendarzowy.

Sprawozdanie należy złożyć na urzędowym druku ,,Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów”. W przypadku natomiast, gdy odpady nie zostały wytworzone, należy złożyć tzw. sprawozdanie zerowe.

Obowiązek złożenia rocznego sprawozdania spoczywa na wszystkich podmiotach wykonujących działalność leczniczą (do której to kategorii należą m.in. szpitale, przychodnie, prywatne gabinety lekarskie czy dentystyczne) jak również na aptekach. Za niezłożenie sprawozdania grożą administracyjne kary pieniężne w wysokości podstawowej 500 zł, nakładane w drodze decyzji administracyjnej przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Kara może być wymierzana wielokrotnie, a jej łączna wysokość za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć 8.500 zł.

Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny i nie powinno być traktowane jako doradztwo prawne. W razie zainteresowania rozwinięciem kwestii zawartych w Alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl