Alert legislacyjny

0
1149


Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowotnego z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki, wprowadza nowe elementy w kryteriach ocen.

Według nowych przepisów wyżej będą oceniane placówki:
1. zapewniające udzielanie świadczeń przez lekarza pediatrę
2. zapewniające obecność w  zespołach lekarza internisty i lekarza rodzinnego
3. zapewniające transport sanitarny
4. zapewniające diagnostykę RTG i laboratoryjną
5. posiadające i wykorzystujące w procesie udzielania świadczeń, sprzęt lub system rejestrujący rozmowy telefoniczne, z zapewnieniem archiwizacji nagrań przez okres nie krótszy niż 1 rok

Lekarz pediatra powinien być w gotowości do udzielania świadczeń w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 22.00, a także w soboty, niedziele i dni świąteczne w godzinach od 8.00 do 12.00 oraz od 18.00 do 22.00.

Dodatkowo oceniane jest zapewnienie gotowości do wyłącznego użytkowania środka transportu sanitarnego. Natomiast w kwestii diagnostyki RTG i laboratoryjnej świadczeniodawca powinien gwarantować obecność personelu w pracowniach minimum w godz. 18.00 – 22.00 w dni powszednie oraz 8.00 – 22.00 w soboty, niedziele i dni świąteczne. W pozostałych godzinach  wystarczające będzie zapewnienie gotowości personelu.

Sprzęt lub system rejestrujący rozmowy telefoniczne powinien znajdować się w każdym miejscu, w którym przyjmowane są zgłoszenia dotyczące udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Ponadto w zarządzeniu zaznaczono, że nie spełnia warunków zapewnienia gotowości taka organizacja udzielania świadczeń, w której zasoby kadrowe oraz niezbędny sprzęt i wyposażenie pozostają w gotowości poza miejscem udzielania świadczeń. Oznacza to, iż świadczeniodawca jest zobowiązany do zapewnienia gotowości do udzielania świadczeń w miejscu przeznaczonym do ich udzielania.

Utrzymano także w mocy obowiązek, by jeden z członków zespołu, w skład którego wchodzi lekarz i pielęgniarka, zawsze pozostawał w gotowości do udzielania świadczeń na miejscu ich udzielania, podczas ewentualnego udzielania świadczeń przez drugiego członka zespołu w miejscu przebywania świadczeniobiorcy.

Świadczeniodawca w celu zwiększenia dostępności do świadczeń może utworzyć dodatkowe miejsca przyjmowania świadczeń, jednakże należy pamiętać, iż ich organizacja jest szczegółowo uregulowana w przepisach załącznika do owego aktu.

Świadczenia nadal mogą być udzielane przez podwykonawców, jednakże muszą oni zostać enumeratywnie wymienieni w załączniku do umowy.

Zarządzenie to zastępuje zarządzenie z dnia 23 grudnia 2010 roku, które dotychczas regulowało powyższą kwestię. Zarządzenie weszło w życie z dniem jego podpisania, natomiast jego przepisy stosowane będą do postępowań na rok 2013 i lata następne, w wyniku których zawarte zostaną umowy obowiązujące od dnia 1 lipca 2013 roku.

Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny i nie powinno być traktowane jako doradztwo prawne. W razie zainteresowania wyjaśnieniem kwestii zawartych w alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl