Alert legislacyjny

0
1158


31 maja 2013 roku prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Omawiane zarządzenie wprowadza zmiany między innymi:
– we wzorze umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia nr 71/2012/DSOZ Prezesa NFZ. W wyniku tej zmiany została wyodrębniona kwota zobowiązania przeznaczonego wyłącznie na realizację świadczeń w zakresach: nefrologia, nefrologia dziecięca, gastroenterologia, położnictwo i ginekologia, chirurgia ogólna, chirurgia dziecięca, proktologii, chirurgii onkologicznej, ortopedii traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci, okulistyki, otolaryngologii, chirurgii szczękowo-twarzowej oraz urologii,
– w  załączniku nr 3 część a do zarządzenia nr 71/2012/DSOZ, który dotyczy wymagań świadczeniobiorców realizujących świadczenia w poradniach specjalistycznych,
w załączniku nr 5 a do zarządzenia- Katalog ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych, zmianie uległo brzmienie kolumn nr 4 (kod produktu), 5 (kod grupy), 6 (wartość punktowa) odpowiednio- w lp. 60- przecięcie wtórnej bony po zaćmie (kapsulotomia laserowa), w lp. 179- miejscowe wycięcie zmiany odbytnicy, w lp. 193-  cystoskopia przezcewkowa, w lp. 197-  wymiana cewnika wprowadzonego do pęcherza moczowego na stałe.
– w pkt. 4 załącznika nr 5 b część 1 do zarządzenia nr 71/2012/DSOZ- Katalog specjalistycznych świadczeń odrębnych w zakresie kwalifikacji do przeszczepienia nerki (badania wstępne).
– w załączniku nr 7- Charakterystyka grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, między innymi w części świadczenia zabiegowe w grupie 58 uchylono wyrazy 60.111 Biopsja stercza przez odbytnicza wielomiejscowa;

Zarządzenie weszło w życie 31 maja 2013 roku, z mocą obowiązującą od 1 października 2013 roku, z pewnymi wyjątkami, które wchodzą w życie z mocą od 14 stycznia 2014 roku .

Co ważne, przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2013 roku, przy czym, do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia nr 71/2012/DSOZ Prezesa NFZ w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie Zarządzenia nr 32/2013/DSOZ.


Osoby zainteresowane wyjaśnieniem kwestii zawartych w alercie, proszone są o kontakt z Kancelarią.

Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl