Alert legislacyjny

0
1122


31 października 2013 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 11 października 2013 roku zmieniającą ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  Do najistotniejszych zmian wprowadzanych przez nowelizację, są zmiany w uprawnieniach NFZ, a także zdefiniowanie ciągłości i kompleksowości udzielanych świadczeń.

Narodowy Fundusz Zdrowia będzie mógł aneksować umowy ze świadczeniodawcami na rok 2014 bez konieczności przeprowadzania nowych konkursów. Dodatkowo za zgodą prezesa NFZ umowę będzie można przedłużać na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne będą udzielane również w poradniach przyszpitalnych, co oznacza że prezes NFZ uzyska możliwość stworzenia nowego produktu kontraktowego. Fundusz będzie ogłaszał odrębne postępowania i zawierał umowy w przedmiocie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych udzielanych w podmiotach leczniczych oferujących kompleksową opiekę zdrowotną, zintegrowaną z leczeniem szpitalnym.

Wprowadzono ustawowe definicje ciągłości i kompleksowości udzielanych  świadczeń, czyli kryteriów oceny ofert w konkursach w przedmiocie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Dotychczas kryteria te były interpretowanie rozbieżnie. Według nowelizacji ciągłość  należy rozumieć jako organizację udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej zapewniającą kontynuację procesu diagnostycznego lub terapeutycznego, w szczególności ograniczającą ryzyko przerwania procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w dniu złożenia oferty o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Kompleksowość natomiast została zdefiniowana jako możliwość realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie obejmującą wszystkie etapy procesu ich realizacji, w szczególności strukturę świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie.

Nowe przepisy skracają także drogę odwoławczą dla świadczeniodawców  od rozstrzygnięć konkursów w postępowaniach o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Od decyzji dyrektora oddziału NFZ świadczeniodawcy będzie przysługiwał wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, a w dalszej kolejności- skarga do sądu administracyjnego. Obecnie w pierwszej kolejności należało wnieść odwołanie do dyrektora oddziału NFZ, następnie do prezesa NFZ, a dopiero potem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Przesunięto również termin obowiązku zawarcia przez szpitale umowy ubezpieczenia od zdarzeń medycznych z dnia 1 stycznia 2014 roku na 1 stycznia 2016 roku.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem postanowień dotyczących kryteriów oceny ofert na konkurs oraz regulacji w zakresie poradni przyszpitalnej, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

W razie zainteresowania wyjaśnieniem kwestii zawartych w alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.
Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl