Alert legislacyjny

0
1084

Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa NFZ dotyczący warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie profilaktycznych programów zdrowotnych.

Zarządzenie implementuje przepisy podpisanego przez Ministra Zdrowia 6 listopada 2013 rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych nieopublikowanego w Dzienniku Ustaw, ale dostępnego na stronie internetowej  http://www.mz.gov.pl

Fundusz oczekuje na uwagi opinie odnośnie do przepisów projektowanego zarządzenia, a nie zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Ponadto planowane jest obniżenie wyceny etapu diagnostycznego programu mikroskopowej oceny preparatu cytologicznego z 3 pkt na 2 pkt z powodu nieproporcjonalnie wysokiej ceny, jaką płaci Fundusz za to badanie w porównaniu do cen komercyjnych.

Przesiewowe badanie cytologiczne w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy składa się z dwóch części wykonywanych przez różnych świadczeniodawców i odrębnie przez Fundusz kontraktowanych. Pierwszy etap, podstawowy programu, to pobranie materiału do przesiewowego badania cytologicznego realizowanego jako zakres skojarzony z zakresem położnictwa i ginekologii, opisany w zarządzeniu w sprawie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Drugi etap to etap diagnostyczny czyli mikroskopowa ocena preparatu cytologicznego realizowana przez wybrane w postępowaniach konkursowych pracownie cytologiczne i zakłady patomorfologii. Średnia cena wynosi od  21 do 34,50 zł, podczas gdy z dostępnych cenników pracowni cytologicznych (dużych, posiadających odpowiednie doświadczenie i wykonujących badania wysokiej jakości) wynika, że wykonują one to badanie w cenie około 10-15 zł.

Z uwagi na wskazaną powyżej specyfikę tego świadczenia i konieczność odrębnego kontraktowania obu etapów cena badania cytologicznego, wykonywanego w ramach programu profilaktycznego, wynosi od 41,97 do 64,20 zł, podczas gdy komercyjnie całe badanie, tj. pobranie materiału plus ocena mikroskopowa) wykonuje się w cenie 20-35 zł.

Urealnienie ceny cytologicznych badań przesiewowych ma na celu przede wszystkim zwiększenie dostępności do programu.

Opinie do projektu zarządzenia można nadsyłać do Funduszu do 4 grudnia 2013 roku, na adres e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl.

Projekt zarządzenia dostępny jest na stronie NFZ