Alert legislacyjny

0
1037


Od 26 czerwca 2013 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu  świadczeń zdrowotnych (Dz.U.2013, poz. 696).

Zgodnie z jego treścią podmioty medyczne mają obowiązek wdrożenia wszelkich możliwych środków eliminujących lub ograniczających stopień narażenia na zranienie, a w szczególności obowiązek:
– dokonywania bieżącej oceny ryzyka zawodowego zranienia ostrym narzędziem,
– opracowania i wdrożenia procedury bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami,
– opracowania i wdrożenia procedury postępowania poekspozycyjnego,
– prowadzenia wykazu zranień ostrymi narzędziami,
– sporządzania nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy raportu o bezpieczeństwie i higienie podczas pracy w zakresie zranień ostrymi narzędziami.

Pierwszy raport należy sporządzić nie później niż do dnia 28 lutego 2014 roku.

Przez ostre narzędzia należy rozumieć wyroby medyczne służące do cięcia lub kłucia oraz inne, mogące spowodować zranienie lub przeniesienie zakażenia.

Obowiązki te podmioty medyczne są obowiązane realizować na zasadach określonych w treści rozporządzenia. Zaniechanie ich realizacji lub realizacja nieterminowa  mogą być potraktowane jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika, co może skutkować nałożeniem kary grzywny w wysokości od 1 000 do 30 000 zł.

W razie zainteresowania wyjaśnieniem kwestii zawartych w alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.
Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl