Alert legislacyjny

0
1007


Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie dotyczące określania kryteriów ocen ofert w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzenie w sprawie warunków zawierania umów dotyczących udzielania świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej.

Zarządzenie Nr 74/2012/DSOZ z dnia 8 listopada 2012 roku zmienia zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Wprowadziło ono zmiany w zakresie oceny ofert składanych w toku postępowań dotyczących zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach i zakresach świadczeń z uwagi na kryterium jakości – posiadania certyfikatów ISO. Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Natomiast 9 listopada 2012 roku prezes NFZ wydał Zarządzenie Nr 76/2012/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza. Nowe zarządzenie ma na celu dostosowanie obowiązującej regulacji do przepisów ustawy o działalności leczniczej i nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania. W szczególności zmieniony został załącznik nr 1n do pierwotnego zarządzenia, w którym na nowo określono wymagane kody resortowe dla podmiotów udzielających świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej. Jednocześnie na mocy tego Zarządzenia Prezes NFZ zobowiązał dyrektorów oddziałów Funduszu do wprowadzenia zmian, wynikających z wejścia w życie nowych przepisów, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami, co może rodzić po stronie świadczeniodawców konieczność odpowiedniego dostosowania wpisów w rejestrze wojewody.

W razie zainteresowania rozwinięciem kwestii zawartych w Alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl