Alert legislacyjny

0
1056


Ministerstwo Zdrowia opublikowało rozporządzenie z 12 grudnia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie.

Rozporządzenie określa między innymi, że lokal ten powinien stanowić wyodrębnioną całość, być wyposażony w przymierzalnię oraz izbę ekspedycyjną, umożliwić dostęp osobom niepełnosprawnym oraz zapewnić miejsce do oczekiwania. Powinien też posiadać wydzielone pomieszczenie do badania słuchu (jeżeli podmiot wykonuje czynności z zakresu protetyki słuchu).

Projekt został przekazany do konsultacji pod koniec listopada. Do 5 grudnia 2013 roku można było zgłaszać uwagi dotyczące jego treści.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2014 roku.

Treść rozporządzenia jest dostępna na stronie Ministerstwa Zdrowia.