Alert legislacyjny

0
963


Narodowy Fundusz Zdrowia na swojej stronie internetowej zamieścił zarządzenie prezesa NFZ w sprawie zawierania umów na świadczenia w zakresie ratownictwa medycznego. Zarządzenie wprowadza kilka istotnych zmian w dotychczasowych przepisach.

Zarządzenie doprecyzowuje, że dodatkowo oceniane posiadanie certyfikatu jakości ISO dotyczy certyfikatu ISO 9001 systemu zarządzania jakością.

Podmiot składający ofertę musi także posiadać umowę z podwykonawcą w sprawie wykorzystania radiowych kanałów częstotliwości z operatorem sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego o jednolitej strukturze w skali kraju w zakresie zarezerwowanym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dla systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego lub dokumenty potwierdzające wszczęcie procedury zawarcia takiej umowy.

Składający ofertę musi także posiadać kopie dokumentów rejestracyjnych oraz kopię świadectw homologacji typu pojazdu ambulansów przedstawionych w ofercie, z których może korzystać.

Zarządzenie weszło w życie 22 stycznia 2014 roku.

Treść zarządzenie dostępna jest na stronie NFZ