Alert legislacyjny

0
976


13 marca 2014 roku, upływa termin do złożenia wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska. Każdy podmiot korzystający ze środowiska ma też obowiązek uiszczenia opłaty środowiskowej, chyba że opłata za dany rodzaj korzystania ze środowiska nie przekracza 800 zł.

W takich przypadkach nie ma obowiązku uiszczenia opłaty, ale podmiot ma obowiązek złożenia wykazu.

Obowiązek złożenia wykazu i ewentualnie uiszczenia opłaty ciąży na podmiotach korzystających ze środowiska. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, przez takie podmioty rozumie się :

a) przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, a także osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,

b) jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

c) osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia

Opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za:
1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
3) pobór wód;
4) składowanie odpadów.

Obowiązany podmiot, który nie złoży w terminie wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska podlega karze grzywny.

Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny i nie powinno być traktowane jako doradztwo prawne. W razie problemów z realizacją obowiązku, prosimy o kontakt z Kancelarią w celu uzyskania niezbędnej pomocy.

www.fndk.com.pl