Alert legislacyjny

0
993

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. zostało opublikowane zarządzenie prezesa NFZ nr 13/2014/DGL zmieniające zarządzenie Nr 50/2012/DGL z 8 sierpnia 2012 roku  w sprawie planowania, przygotowywania i prowadzenia kontroli wystawiania i realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.

Zarządzenie to dokonuje przede wszystkim zmiany w zakresie uprawnień kontrolnych wojewódzkich oddziałów NFZ.  Zyskają one  możliwość sprawdzania prawidłowości nanoszenia na receptach danych dotyczących osoby uprawnionej albo świadczeniodawcy.

Ponadto zmianie ulegną także dane, które są  objęte obowiązkiem publikacji. Podawane do publicznej wiadomości będą informacje dotyczące: okresu, którego dotyczy kontrola, liczby przeprowadzonych kontroli, stwierdzonych nieprawidłowości, oceny działalności podmiotów kontrolowanych – jeżeli taka ocena została zawarta w zaleceniach pokontrolnych.

Na skute nowelizacji wskazano także na możliwość przedłużenia ważności upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz czasu trwania kontroli oraz wprowadzono zapis, iż zatwierdzony roczny plan kontroli koordynowanych przez NFZ może ulec zmianie po uzyskaniu na to zgody prezesa NFZ. Ponadto, co istotne, ustnym wyjaśnieniom, przyznano moc dowodową. Pozostałe zmiany mają charakter czysto-techniczny.

Tekst zarządzenia jest dostępny pod linkiem:
http://www.nfz.gov.pl

Przepisy zarządzenia Nr 13/2014/DGL wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2014 roku, z tym jednak zastrzeżeniem, że do kontroli wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie komentowanego zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia Nr 50/2012/DGL w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie zarządzenia Nr 13/2014/DGL.


Niiejsze opracowanie ma charakter informacyjny i nie powinno być traktowane jako doradztwo prawne. W razie problemów z realizacją obowiązku, prosimy o kontakt z Kancelarią w celu uzyskania niezbędnej pomocy.

www.fandk.com.pl