Alert legislacyjny

0
939


Prezes NFZ wydał nowe zarządzenia: jedno dotyczące określenia warunków zawierania i realizacji umów w zakresie AOS, drugi w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 71/2012/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. uchyla z dniem 31 grudnia 2012 r. zarządzenie nr 81/2011/DSOZ. Nowe zarządzenie uregulowało takie sprawy jak między innymi rozliczanie świadczeń w zakresie neonatologii, możliwość przeprowadzania przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu uzupełniającego postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z ograniczeniem wymagań dotyczących harmonogramu pracy poradni specjalistycznej, warunki finansowania świadczeń KAOS (kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcą z chorobą przewlekłą, rozliczanej przy pomocy kapitacyjnej stawki rocznej odrębnie kontraktowanej).

Przepisy nowego zarządzenia podmioty medyczne są zobligowane stosować do umów zawieranych na 2013 rok.


Zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nr 72/2012/DSOZ zmieniło zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zmiany dotyczą kryteriów oceny ofert dotyczących podstawowych zespołów ratownictwa medycznego, specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego, czasowych podstawowych i specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego, wodnych podstawowych i specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego, czasowych wodnych i podstawowych specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego.

Zarządzenie to może w znacznym stopniu wpłynąć na przebieg i rezultat przyszłych postępowań konkursowych.

W razie zainteresowania rozwinięciem kwestii zawartych w Alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.
Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl