Alert legislacyjny

0
927

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia został opublikowany projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie nr 89/2013/DSOZ z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących leczenia szpitalnego.

Projekt zawiera ważną zmianę. W zakresie leczenia szpitalnego został wyodrębniony nowy zakres świadczeń – chirurgia naczyniowa realizowana na drugim poziomie referencyjnym. Kolejną zmianą jest założenie, iż niedopuszczalne będzie kontraktowanie usług z tego zakresu w oddziałach szpitalnych posiadających mniej niż 20 łóżek ogółem uwidocznionych w rejestrze.

Ze względu na planowane zmiany, nowe brzmienie otrzymają załączniki do zarządzenia nr 89/2013/DSOZ: nr 1a „Katalog grup”, nr 1b „Katalog świadczeń odrębnych”, nr 1c „Katalog świadczeń do sumowania”, nr 3 „Warunki wymagane wobec świadczeniodawców” oraz nr 9 „Charakterystyka JGP”.

Tekst projektu zarządzenia jest dostępny pod linkiem:
www.nfz.gov.pl

Projektowane zmiany mają wejść w życie z dniem podpisania. Moc obowiązującą, co do zasady, uzyskają od 1 maja 2014 roku (część zmian wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2014 roku).

Należy jednak podkreślić, że do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tego zarządzenia zastosowanie znajdą przepisy zarządzenia nr 89/2013/DSOZ w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie przepisów analizowanego projektu.

Uprzejmie informujemy, że niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny i nie powinno być traktowane jako doradztwo prawne.

W razie zainteresowania wyjaśnieniem kwestii zawartych w alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.
www.fandk.com.pl