Alert legislacyjny

0
969


10 grudnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.


Nowe rozporządzenie wprowadza kilka istotnych zmian. Poza informacją o uzyskanych akredytacjach podmiot wykonujący działalność leczniczą może zamieścić w księdze rejestrowej także informację o uzyskaniu certyfikacji w zakresie ISO 9001 Systemy zarządzania jakością – Wymagania, dotyczącą całego podmiotu leczniczego albo jego przedsiębiorstwa, oraz certyfikacji w zakresie ISO 15189 Laboratoria medyczne – szczególne wymagania dotyczące jakości i kompetencji. Podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, w tym w ramach spółki cywilnej, zobowiązane są ujawnić w rejestrze, obok adresu zamieszkania, również adres do korespondencji. Wnioski o wpis zmian w księdze rejestrowej, w zakresie dostosowania wpisu do wymogów ustawy o działalności leczniczej i wydanych na jej podstawie rozporządzeń, złożone w terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku nie podlegają opłacie skarbowej.

W razie zainteresowania rozwinięciem kwestii zawartych w Alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.
Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl