Alert legislacyjny: SOR bez lądowiska do 2017 roku

0
812


Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2012 roku termin spełnienia wymagań dotyczących posiadania lądowiska przez placówki prowadzące Szpitalny Oddział Ratunkowy został przesunięte na 1 stycznia 2017 roku.

Dotychczasowe przepisy określały, że wymóg ten musi zostać spełniony do 1 stycznia 2014 roku. Brak wydłużenia tego terminu spowodowałby utratę  kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia na prowadzenie szpitalnego oddziału ratunkowego. Oznaczałoby to likwidację SOR-ów wielu placówkach i ich dalsze funkcjonowanie w charakterze izb przyjęć, co wiązałoby się ze znacznym ograniczeniem zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego i niższy poziom finansowania w ramach umowy z NFZ.

Termin 1 stycznia 2017 roku jest zgodny z terminem określonym w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej dotyczącym dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymagań tej ustawy.

Według informacji Ministerstwa Zdrowia obecnie na 214 SOR-ów udzielających świadczeń w ramach kontraktów z NFZ – 172 spełniają wymagania rozporządzenia lub spełnią je do końca 2013 roku. Po 1 stycznia 2014 roku 42 SOR-y nie będą dysponowały lądowiskami całodobowymi spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczącego szpitalnego oddziału ratunkowego. 14 spośród nich deklaruje wybudowanie lądowisk do 31 grudnia 2016 roku, 2 deklarują ich budowę w terminie późniejszym, a 26 nie wskazuje terminu inwestycji. Główne trudności  w realizacji tych inwestycji to brak środków finansowych a także trudności architektoniczne i budowlane. Ministerstwo wskazuje jednak na możliwość skorzystania przez placówki ze środków unijnych na ten cel w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Treść rozporządzenia jest dostępna na stronie Ministerstwa Zdrowia.