Alert legislacyjny: sprawozdanie o odpadach do 15 marca 2014

0
867


Kancelaria Fortak & Karasiński radcowie Prawni Sp. p. przypomina, iż 15 marca 2014 roku upływa termin złożenia przez podmioty wykonujące działalność leczniczą rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach medycznych.

Sprawozdanie składa się marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, na urzędowym druku „Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów.

W przypadku natomiast, gdy odpady nie zostały wytworzone, należy złożyć tzw. sprawozdanie zerowe.

Obowiązek złożenia rocznego sprawozdania spoczywa na wszystkich podmiotach wykonujących działalność leczniczą jak również na aptekach. Za niezłożenie sprawozdania grożą administracyjne kary pieniężne w wysokości podstawowej 500 zł, nakładane w drodze decyzji administracyjnej przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

W przypadku ponownego nieprzekazania zbiorczego zestawienia wymierzana jest kara pieniężna w wysokości 2000 zł, przy czym kara ta może być wymierzana wielokrotnie, a jej łączna wysokość za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć 8500 zł.

W razie zainteresowania wyjaśnieniem kwestii zawartych w alercie, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Kancelaria Fortak & Karasiński Radcowie Prawni
www.fandk.com.pl