Alert legislacyjny: umowy w sprawie leczenia szpitalnego

0
903

Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz podpisała 19 grudnia 2013 roku zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących leczenia szpitalnego. Konieczność wydania zarządzenia wynikała przede wszystkim z opublikowanego 12 grudnia 2013 roku rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Wydanie zarządzenia było niezbędne do skutecznego przedłużenia obowiązywania umów ze świadczeniodawcami przed końcem roku oraz zawierania umów w roku przyszłym i latach następnych.

Ponadto w zarządzeniu zmodyfikowano niektóre regulacje obowiązujące w roku bieżącym, w szczególności w zakresie zasad rozliczania świadczeń i poziomu ich finansowania.

Najważniejsze zmiany dotyczą między innymi algorytmu obliczania stawki ryczałtu dobowego w szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć i zasad rozliczania produktu  „Rozliczenie za zgodą płatnika” poprzez podniesienia kryterium kwotowego do 15.000 zł i wprowadzenie innego sposobu obliczania wartości hospitalizacji kwalifikującej do rozliczenia za zgodą płatnika. Dokonano także zmian w charakterystyce poszczególnych JGP, ukierunkowanych na przesunięcie części procedur pomiędzy grupami ze względu na długość pobytu związanego z ich realizacją oraz uporządkowanie w aspekcie medycznym (uzupełniono brakujące rozpoznania lub procedury medyczne), zmian w kryterium czasu pobytu dla części grup zabiegowych. W kardiologii oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu uchylono przepisy odnoszące się do wyodrębnienia kwoty zobowiązania na realizację świadczeń związanych z angioplastyką oraz  z endoprotezoplastyką. Wprowadzono nowe świadczenie w katalogu radioterapii w celu umożliwienia rozliczania w zakresie terapii izotopowej leczenia nieoperacyjnych guzów neuroendokrynnych. Uwzględniono postulaty środowiska lekarskiego i zmodyfikowano załączniki dotyczące leczenia żywieniowego.

Ponadto, w oparciu o analizy kosztowe danych uzyskanych od świadczeniodawców oraz cen wyrobów medycznych, a także w oparciu o gruntowną analizę całości szpitalnego systemu JGP, skorygowano wartości punktowe wybranych grup. Dotyczyło to w szczególności wyceny punktowej w zakresie operacyjnego leczenia zaćmy. Po rozpatrzeniu uwag i opinii zgłoszonych w trakcie konsultacji projektu zarządzenia oraz po ponownej, wnikliwej analizie dokonanej przez pion finansowy i pion medyczny Centrali NFZ, zdecydowano o utworzeniu w miejsce czterech istniejących dwóch nowych grup: dla zaćmy powikłanej (B18) i niepowikłanej (B19) – bez określenia metody wykonania; ustalono także wartości grupy B18 odpowiednio na: 53, 50, 47 pkt, zależnie od typu umowy, oraz grupy B19 na 43 pkt, niezależnie od typu umowy. W okresie 12 miesięcy 2014 r. przejściowo będzie obowiązywała podwyższona wycena grup: B18 odpowiednio – 55, 52, 49 pkt, B19 – 45 pkt.

Dodatkowo, w efekcie prowadzonej sukcesywnie od początku 2013 roku analizy kosztów udzielania świadczeń pediatrycznych, zwiększono wycenę JGP dotyczącej diagnostyki i leczenia innych chorób układu nerwowego u dzieci (grupa A87B).

Przed wydaniem zarządzenia Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zasięgnęła opinii właściwych konsultantów krajowych, Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców. Uwagi zgłosiły także inne osoby i instytucje. Łącznie do projektu zarządzenia wpłynęło 468 opinii/uwag od 130 podmiotów, w tym 16 opinii od konsultantów krajowych oraz 9 opinii łącznie od NRL, NRPiP oraz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców.