Alert legislacyjny: zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie zawierania umów

0
810

2 października 2013 Prezes NFZ podpisał zarządzenie nr 57/2013/DSOZ. Weszło ono w życie z dniem podpisania, ale faktycznie zacznie obowiązywać podmioty lecznicze od dnia 1 stycznia 2014 r. Zarządzenie to ma zastosowanie do postępowań  konkursowych dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych na rok 2014 i lata następne.

Zarządzenie oprócz słownika kluczowych pojęć używanych przy kontraktowaniu reguluje sposób przygotowania i składania ofert oraz sposób przeprowadzania postępowania konkursowego, definiuje sposób odwoływania się od decyzji komisji, a także zawiera informacje dotyczące podpisania umowy.

Zarządzenie nr 57/2013/DSOZ zawiera leksykalne zmiany wobec zarządzenia nr 46/2011/DSOZ z dnia 16 września 2011 roku. W definicji nośnika elektronicznego – wykasowano  możliwość przekazania dokumentacji na dyskietce i pozostawiono do dyspozycji tylko i wyłącznie płytę CD – co nie ma większego znaczenia. Nowa definicja przedmiotu postępowania zawiera wyraźne wskazanie, że świadczenia są kontraktowane przez Dyrektora Oddziału Funduszu, a nie jak dotychczas oddział Funduszu. Jest to techniczne doprecyzowanie, gdyż ustawa uprawnienia w tym zakresie i tak przyznaje Dyrektorowi Oddziału (art. 139 ust. 4 – powołanie komisji, art. 150 – unieważnienie postępowania). Zmiana ta ma wpływ na techniczne zmiany w treści całego zarządzenia. Zmianie uległa także definicja zapytania ofertowego. Nowa treść zakłada, że rozumie się przez to definicję przedmiotu postępowania, udostępnioną przez Narodowy Fundusz Zdrowia w celu przygotowania formularza ofertowego.

Zarządzenie zawiera także techniczne zmiany w rozdziale dotyczącym przygotowywania oferty. W § 10 ust. 2 nakazuje opatrzyć każdą stronę formularza ofertowego kolejnym numerem oraz podpisami lub parafami osób uprawnionych do reprezentowania oferenta, zgodnymi z wzorami podpisów, zamieszczonymi w tabeli określonej w załączniku nr 5 do zarządzenia (dotychczas ten wymóg wynikał z treści § 12 ust. 3).

Ważna zmiana wynika z nowej treści § 10 ust. 3 pkt. 4. Dotychczas nakazywał on dołączenie do formularza ofertowego wykazu personelu z opisem kompetencji. W ogłaszanych nowych konkursach oferent będzie musiał udokumentować gotowość do udzielania świadczeń od pierwszego dnia obowiązywania umowy. Dokumentem potwierdzającym mają być albo umowy z podwykonawcą lub umowy cywilnoprawne (o pracę ) z wykonawcami lub pisemne zobowiązanie do zawarcia umowy.

Dodatkowe zmiany wprowadzono w przypadku kontraktowania sanatoriów oraz pogotowia ratunkowego (np. należy dostarczyć dodatkowe dokumenty, takie jak kopia homologacji pojazdu).

Załączniki do zarządzenia również zawierają co do zasady tylko nieznaczne leksykalne zmiany.