Alert legislacyjny: zarządzenie w sprawie opieki długoterminowej

0
1004


Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz podpisała 18 grudnia 2013 roku zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na usługi świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej na rok 2014 i lata następne.

Zarządzenie wynika przede wszystkim z treści opublikowanego 9 grudnia 2013 roku  rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz konieczności skutecznego przedłużenia obowiązywania umów ze świadczeniodawcami przed końcem roku.

Zmiany w stosunku do obecnych regulacji dotyczą głównie implementacji przepisów rozporządzenia, czyli między innymi określenia warunków udzielania świadczeń pacjentom wentylowanym mechanicznie w warunkach domowych oddzielnie dla wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej. Pozwoliło to na odpowiednie dostosowanie sposobu i poziomu finansowania odrębnie do obu tych metod.

Ponadto w pielęgniarskiej opiece domowej, w celu lepszego powiązania poziomu finansowania opłatności za świadczenia z kosztami ich udzielania, zaproponowano wydzielenie pielęgniarskich świadczeń specjalistycznych oraz opieki nad pacjentami w szczególnie ciężkim stanie, jako kwalifikujących do rozliczenia wyższą stawką, poprzez zastosowanie odpowiednich współczynników korygujących.

Po przeanalizowaniu uwag zgłoszonych do projektu zarządzenia uznano, że wprowadzenie nowych rozwiązań powinno zostać poprzedzone modyfikacją sprawozdawczości w okresie przejściowym oraz ich ewentualnej weryfikacji w trakcie roku. Ta przesłanka spowodowała, że, przychylając się do wniosku Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Prezes Funduszu określiła wejście w życie nowych zasad rozliczania świadczeń z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, z uwzględnieniem współczynników korygujących, na dzień 1 stycznia 2015 roku.

Do końca 2014 roku będą obowiązywały dotychczasowe zasady rozliczeń, to jest podział na dwa produkty rozliczeniowe: osobodzień w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej dla pacjentów pod różnymi adresami zamieszkania oraz osobodzień w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej dla pacjentów pod tym samym adresem zamieszkania. Zmodyfikowany został jedynie zakres sprawozdawanych informacji w szczególności w zakresie czynności związanych z opieką nad pacjentami w szczególnie ciężkim stanie.