Alert legislacyjny: zmiany w zakresie transportu sanitarnego

0
905

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia z dnia 18 kwietnia 2013 roku zmieniającego przepisy w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego, które nakłada obowiązek posiadania przez placówkę stacjonującego transportu sanitarnego.

Wprowadza to zdecydowaną zmianę w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów. Do tej pory, zgodnie z §4 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, świadczeniodawcy udzielający świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, a nie posiadający w swojej strukturze oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, byli zobowiązani do:

1. posiadania co najmniej jednego stanowiska intensywnej terapii,
2. zapewnienia ciągłości postępowania w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poprzez zawarcie umowy z świadczeniodawcą posiadającym taki oddział,
3. zapewnienia transportu sanitarnego w składzie odpowiadającym specjalistycznemu zespołowi ratownictwa medycznego.

Dodatkowo świadczeniodawcy byli zobowiązani do  zapewnienia dostępu do środka transportu sanitarnego oraz, w przypadkach uzasadnionych medycznie, dostępu do opieki lekarskiej porównywalnej do udzielanej przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego.

Projekt nowego rozporządzenia wprowadza zmianę polegającą na tym, że od 1 stycznia 2014 roku, świadczeniodawca ma obowiązek:
1. zapewnić transport sanitarny, stacjonujący w lokalizacji, w której udzielane są świadczenia gwarantowane, w składzie odpowiadającym specjalistycznemu zespołowi ratownictwa medycznego,
2. zapewnić środek transportu sanitarnego oraz, w przypadkach uzasadnionych medycznie, dostępu do opieki lekarskiej porównywalnej do udzielanej przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego.

Powyższa propozycja Ministerstwa Zdrowia,  zgodnie z uzasadnieniem do projektu, jest podyktowana koniecznością pilnych zmian mających na celu:
– skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na transport sanitarny, a w konsekwencji czasu oczekiwania na niezbędne świadczenia zdrowotne,
– zwiększenie bezpieczeństwa (w szczególności dzieci) i jakości udzielanych świadczeń.