Arion Szpitale: starania o środki na Centrum Zdrowia Seniora

0
808


Spółka Arion Szpitale, prowadząca placówki w Biłgoraju, Tarnogrodzie i Frampolu, stara się o środki unijne z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Środki zostaną przeznaczone na utworzenie Centrum Zdrowia Seniora. Szacunkowa wartość projektu wynosi 2,5 mln złotych, z czego dofinansowanie może sięgać 80 procent wartości nakładów kwalifikowanych

Centrum Zdrowia Seniora ma powstać na bazie budynku w Tarnogrodzie. W ramach inwestycji planowana jest modernizacja całego obiektu – termomodernizacja, dostosowanie pomieszczeń do wymagań przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, modernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, utworzenie oddziału rehabilitacji neurologicznej i ogólnoustrojowej, utworzenie rehabilitacji dziennej i ambulatoryjnej, utworzenie poradni geriatrycznej, neurologicznej, kardiologicznej oraz utworzenie pielęgniarskiej opieki długoterminowej. Planowane jest także zakupienie niezbędnego wyposażenia.

Spółka złożyła wnioski w Ministerstwie Zdrowia, który jest operatorem Programu. Ich ocena będzie przebiegać w dwóch etapach. W pierwszym etapie wnioski zostaną poddane ocenie formalnej, w drugim – punktowej ocenie merytorycznej i technicznej.

W przypadku pozyskania funduszy seniorzy z powiatu biłgorajskiego będą mieli zapewnioną kompleksową opiekę medyczną w wyspecjalizowanym i w pełni wyposażonym ośrodku. Działalność bieżąca Centrum będzie finansowana w wymienionych zakresach z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Obecnie ZOZ w Biłgoraju posiada kontrakt z NFZ w wysokości 32 679 980,02 zł. Na leczenie szpitalne przeznaczone jest 27 870 869 zł, pozostałe środki finansują ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień oraz rehabilitację leczniczą.