Badanie: prywatne szpitale bardziej nowoczesne i skuteczniej leczące

0
917

Z badania przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie Pracodawców Medycyny Prywatnej wynika, że 74 procent zapytanych osób jest przekonanych, iż prywatne szpitale zapewniają pacjentom wyższą  jakość leczenia i lepsze efekty zdrowotne niż szpitale publiczne. Jedynie nieco ponad jedna dziesiąta (12 procent) nie podziela tej opinii.

75 procent zapytanych zgadzało się z opinią, że w szpitalach prywatnych dostępne są bardziej nowoczesne metody leczenia oraz nowocześniejsze technologie niż w szpitalach publicznych. Tylko 14 procent nie zgadzało się z tym twierdzeniem.

Także 75 procent uczestników badania podzielało pogląd, że prywatne szpitale zapewniają pacjentom wyższy komfort opieki niż szpitale publiczne. 13 procent się z tym nie zgadzało.

Także prawie trzy czwarte (72 procent) badanych zadeklarowało, że gdyby mieli taką możliwość, to woleliby się leczyć w szpitalu prywatnym niż publicznym. Jedynie 15 procent nie wybrałoby szpitala prywatnego.

W żadnym z powyższych aspektów nie wystąpiły istotne różnice w opiniach  między grupą osób poinformowanych i niepoinformowanych o zasadach funkcjonowania prywatnej opieki medycznej.

Pozytywne opinie były wyrażane, pomimo że odsetek badanych, którzy mieli doświadczenia związane z korzystaniem z prywatnych szpitali był stosunkowo niski.

O tym, że szpitale prywatne zapewniają pacjentom wyższą  jakość leczenia i lepsze efekty zdrowotne niż szpitale publiczne przekonani byli najczęściej młodsi respondenci – w wieku 18-29 lat i 30-39 lat (po 79 procent) wyższych dochodach – od 2501 do 4000 zł i powyżej 4000 zł (po 80 procent), mieszkający w największych miastach (81 procent). Ponadto byli to uczniowie i studenci (90 procent), pracownicy sektora administracji i usług (80 procent) oraz przedstawiciele kadry kierowniczej i specjaliści (81 procent). Opinię tę częściej podzielały osoby, które nieprawidłowo definiują prywatną opiekę medyczną (77 procent) niż prawidłowo ją definiujące (72 procent).

Profil społeczno-demograficzny badanych, którzy są zdania, że w szpitalach prywatnych dostępne są bardziej nowoczesne metody leczenia oraz nowocześniejsze technologie jest bardzo podobny do powyższego: są to najczęściej osoby młode – od 18 do 29 lat (80 procent), o najwyższych dochodach (80 procent), mieszkające w największych miastach (81 procent) a także uczniowie i studenci (88 procent) oraz pracownicy sektora administracji i usług (84 procent).

W przypadku osób wskazujących na wyższy komfort opieki w szpitalach prywatnych, ich cechy społeczno-demograficzne również nie różnią się od wcześniejszych profili.

Ci, którzy preferowaliby leczenie w szpitalu prywatnym to najczęściej osoby w wieku 30-39 lat (78 procent), najlepiej wykształcone (78 procent), o najwyższych dochodach oraz zadowolone ze swojej sytuacji materialnej (po 78 procent) a także uczniowie i studenci (86 procent).

Pomimo tak pozytywnych opinii ponad połowa Polaków (57 procent) zgadza się ze stwierdzeniem,  że prywatne szpitale są nastawione na zysk i „naciągają” pacjentów na zbędne, ale drogie, zabiegi i operacje. Natomiast zdaniem 25 procent badanych opinia taka jest nieuzasadniona. Wśród respondentów, którym wyjaśniono zasady funkcjonowania prywatnej opieki medycznej z opinią tą zgadza się 59 procent, a wśród tych, którym tego nie wyjaśniono – 56 procent.

Również 57 procent badanych zgadza się z opinią, że prywatne szpitale mogą sobie pozwolić na wybieranie łatwych przypadków medycznych a te bardziej skomplikowane, poważniejsze, odsyłają do szpitali publicznych. 22 procent nie podziela tej opinii. W grupie, której wyjaśniono zasady funkcjonowania prywatnej opieki medycznej, jest to 56 procent, tak samo, jak w grupie, której tego nie wyjaśniono.

Niemal powszechna jest opinia (podziela ją 83 procent badanych), że zwykłych ludzi w Polsce nie stać na leczenie się w prywatnych szpitalach. Jedynie co dziesiąty respondent był przeciwnego zdania (11 procent). Wśród respondentów, którym wyjaśniono zasady funkcjonowania prywatnej opieki medycznej, pogląd ten podziela 85 procent osób a wśród tych, którym tego nie wyjaśniono – 81 procent.

Z opinią, że szpitale prywatne „naciągają” pacjentów zgadzają się najczęściej badani w wieku 40-49 lat (62 procent), z wykształceniem zasadniczym zawodowym (62 procent), mieszkający w największych miastach (64 procent) a także przedsiębiorcy (65 procent) oraz robotnicy (62 procent). Wyraźnie częściej są to też osoby, które nieprawidłowo definiują prywatną opiekę medyczną (59 procent) niż te, które mają na jej temat rzetelną wiedzę (49 procent).

O tym, że szpitale prywatne mogą wybierać sobie tylko łatwe przypadki medyczne, przekonane są najczęściej osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (63 procent), z regionu wschodniego (62 procent) i południowego (63 procent), kierownicy i specjaliści (63 procent), robotnicy (62 procent) a także uczniowie i studenci (67 procent). Częściej są to osoby nie posiadające rzeczywistej wiedzy o prywatnej opiece medycznej (61 procent) niż znające zasady jej funkcjonowania (55 procent).

Biorąc pod uwagę powszechność przekonania, że zwykłych ludzi w Polsce nie stać na leczenie się w prywatnych szpitalach, warto jedynie odnotować, że wśród osób zajmujących się prowadzeniem domu (91 procent), uczących się lub studiujących (93 procent) oraz zamieszkujących region wschodni (93 procent) praktycznie wszyscy podzielają ten pogląd.

Wyniki przeprowadzonego badania jednoznacznie pokazały, że Polacy widzą miejsce dla szpitali prywatnych w systemie ochrony zdrowia w naszym kraju. 76 procent badanych jest zdania, że szpitale w Polsce powinny prowadzić zarówno podmioty publiczne jak i prywatne oraz że NFZ nie powinien dyskryminować prywatnych placówek.

Natomiast ważnym sygnałem na rzecz podjęcia działań komunikacyjnych, których celem powinno być upowszechnienie rzetelnej wiedzy na temat zasad funkcjonowania prywatnej opieki medycznej, jest informacja, że 62 procent badanych  uważa, że jest ona dostępna wyłącznie za dodatkową odpłatnością, czyli pacjent musi za nią płacić albo bezpośrednio podczas wizyty, albo poprzez wykupienie prywatnego ubezpieczenia lub abonamentu.

Badanie zrealizowano w dniach od 9 do 14 września 2016 roku na losowo-kwotowej próbie 1028 osób w wieku 18 i więcej lat, przy wykorzystaniu techniki CAPI (Computer Assisted Personal Interview). 1 procent w próbie badawczej odpowiada 315 354 osobom w wieku 18+ w populacji. Próba badawcza podzielona została na dwie grupy, w celu sprawdzenia, czy stan wiedzy różnicuje opinie badanych. Jedna grupa respondentów odpowiadała na pytania ankiety bazując na swojej dotychczasowej wiedzy na temat zasad funkcjonowania prywatnej opieki medycznej; bez wyjaśniania tych zasad (n=516). Druga natomiast, zanim odpowiedziała na pytania, została poinformowana o tym, na jakich zasadach funkcjonuje prywatna opieka medyczna (n=512).