Co zmieni się w systemie szpitali – raport w sprawie reformy szpitalnictwa

0
130

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło raport dotyczący planowanej reformy systemu szpitali. Jest on efektem prac zespołu powołanego 23 grudnia 2020 roku. Założenia zawarte w raporcie będą podstawą projektu ustawy reformującej sektor szpitalnictwa w Polsce. 

Resort zdrowia podkreśla, że reforma ma być odpowiedzią na problemem rozdrobnienia i niedopasowania szpitali do potrzeb zdrowotnych, a walka z epidemią wykazała, że rząd musi mieć instrumenty ingerowania w zakres świadczeń realizowany w szpitalach.  

Celem zmian ma być zarówno poprawa sytuacji ekonomiczno-finansowej placówek medycznych jak i wdrożenie systemowych rozwiązań dotyczących jakości i efektów leczenia takich jak koncentracja leczenia specjalistycznego oraz zwiększenie dostępności świadczeń. 

Zespół wypracował trzy warianty reform przedstawione w raporcie: wariant ograniczenia liczby podmiotów nadzorujących szpitale, wariant wzmocnienia nadzoru nad szpitalami przez administrację rządową oraz wariant związany z utworzeniem Agencji Rozwoju Szpitali z dokonywaniem ewaluacji szpitali.  

Czytaj także: Jakie są plany restrukturyzacji szpitali?>>>

Rekomendowane jest rozwiązanie trzecie, które przewiduje wprowadzenie kategoryzacji szpitali, przeprowadzanej przez Agencję Rozwoju Szpitali (ARS).  Ocena szpitali będzie brała pod uwagę ich sytuację ekonomiczno-finansową, ale również działalność operacyjną (np. strukturę i stopień realizacji świadczeń opieki zdrowotnej), zgodność realizowanych świadczeń z Mapami Potrzeb Zdrowotnych oraz jakość udzielanych świadczeń. 

Agencja będzie przyznawała szpitalowi odpowiednią kategorię – od A do D. Kategoria A będzie dotyczyła szpitala w dobrej sytuacji finansowej, dopasowanego profilem do potrzeb regionalnych, który nie kwalifikuje się do restrukturyzacji. Może on być także priorytetowo traktowany w przyznawaniu funduszy na działania rozwojowe, a także dodatkowe premiowany, na przykład w postaci zwiększenia wartości kontraktu z NFZ. 

Kategoria B obejmie szpitale wymagające wdrożenia działań naprawczych i optymalizacyjnych, a kategoria C – szpitale wymagające wdrożenia programu restrukturyzacyjnego. Wówczas szpital przygotuje program restrukturyzacyjny podlegający zaopiniowaniu przez NFZ i zatwierdzeniu przez ARS oraz zatrudni doradcę restrukturyzacyjnego delegowanego przez ARS, który będzie nadzorował proces restrukturyzacji. 

Kategoria D to szpitale wymagające wdrożenia programu restrukturyzacyjnego. W tym przypadku nastąpi czasowe przejęcie nadzoru i zarządzania przez ARS, przygotowywany i wdrażany będzie program restrukturyzacyjny podlegający zaopiniowaniu przez NFZ. 

W raporcie zaproponowano również rozwiązania, które mają wpłynąć na poprawę jakości zarządzania szpitalami oraz zagwarantować stałe podnoszenie kwalifikacji zarządzającej nimi kadry menedżerskiej.  W tym celu zespół rekomendował utworzenie korpusu menedżerskiego, który zakładałby certyfikację przez ARS osób, które mogłyby zarządzać szpitalami publicznymi. 

Czytaj także: Prywatna opieka zdrowotna odrobi straty już w 2021 roku>>>

Zmiany będą dotyczyły systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, czyli tzw. „sieci szpitali” a także finansowania placówek. Zaproponowano finansowanie mieszane, co będzie się wiązało ze zmniejszeniem roli ryczałtu, a także wyłączenie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z podstawowego systemu zabezpieczenia. 

Centrum Usług dla szpitali będzie się zajmowało wspólnymi zakupami, wymianą sprzętu czy inwestycjami. 

Raport „Założenia reformy podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne” dostępny jest tutaj>>>