Diagnostyka obrazowa potrzebuje przede wszystkim stabilności finansowania

0
577

Jarosław Minkowski
Przewodniczący Forum Diagnostyki Obrazowej Pracodawców Medycyny Prywatnej

Rynek usług diagnostyki obrazowej w Polsce od wielu lat charakteryzuje się wysokim udziałem pracowni zarządzanych przez podmioty prywatne. Szczególnie widoczne jest to w przypadku ultrasonografii i rentgenodiagnostyki, w których to sektor prywatny pełni dziś wiodącą rolę.

Podobnie jest w diagnostyce ciężkiej (rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa), gdzie podział pomiędzy podmioty publiczne i niepubliczne jest zbliżony. Sektor prywatny pełni więc kluczową rolę w diagnostyce obrazowej i tym samym w zabezpieczaniu potrzeb zdrowotnych polskich pacjentów.

Zgodnie z danymi PMR, obserwujemy wiele czynników, które w najbliższych latach będą sprzyjać rozwojowi rynku diagnostyki obrazowej. Duży wpływ na jego kształt (obok rozwoju infrastruktury, postępu technologicznego i naukowego), będzie mieć polityka państwa w zakresie zawierania umów z podmiotami świadczącymi tego typu usługi. Narodowy Fundusz Zdrowia jest w trakcie ogłaszania konkursów ofert na usługi diagnostyki obrazowej. Ufamy, że  zawarte w ustawie o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych czynniki decydujące o wyborze oferty, czyli jakość, kompleksowość, dostępność do usługi, ciągłość oraz cena będą miały – tak jak do tej pory – decydujący głos przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu kontraktów.

Podczas II Kongresu Zdrowia Pracodawców RP, który odbył się pod koniec kwietnia 2018, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia deklarowali przywiązanie do powyższych założeń. Deklaracje te cieszą, gdyż uważamy, że uwzględnienie wspomnianych kryteriów leży w najlepszym interesie polskich pacjentów. Tylko w ten sposób mogą oni zyskać gwarancję dostępu do najlepszych, dostępnych na rynku usług diagnostyki obrazowej.

Rynek diagnostyki obrazowej potrzebuje stabilności finansowania, co pozwoli na wprowadzanie kolejnych, nowoczesnych rozwiązań pomagających chronić zdrowie pacjentów. Należy przy tym zaznaczyć, że dziś to sektor prywatny jest nośnikiem innowacji w polskim systemie opieki medycznej.

Podobnie jak w przypadku całego systemu ochrony zdrowia w Polsce, rynek diagnostyki obrazowej zmaga się z problemem braków kadrowych. Forum Diagnostyki Obrazowej postuluje aby rozważyć uznanie radiologii za specjalizację deficytową. Należy też odpowiednio wykorzystać potencjał, jaki niesie ze sobą teleradiologia.

Oczekujemy również na finalne zapisy rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Udział przedstawicieli Forum Diagnostyki Obrazowej w konferencji uzgodnieniowej organizowanej przez Ministerstwo Zdrowia w roku 2017 dał nam sposobność do prezentacji naszego stanowiska a zarazem potwierdzał jednomyślność środowiska w odniesieniu do priorytetu, jakim jest bezpieczeństwa pacjenta.