Dochodzenie roszczeń z tytułu zdarzeń medycznych

Autor:
17 lutego 2012

Nowelizacja ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wprowadziła nową procedurę dochodzenia roszczeń przez pacjentów z tytułu wystąpienia tzw. zdarzeń medycznych. Pacjent może wystąpić z wnioskiem w tej sprawie do jednej ze specjalnie powołanych komisji wojewódzkich.

Zgodnie z art. 67a Ustawy, zdarzeniem medycznym jest zakażenie biobójczym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia lub też śmierć pacjenta będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną: diagnozy jeżeli spowodowała niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby; leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego, zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego. W przypadku wystąpienia którejś z powyżej opisanej sytuacji, pacjent ma prawo wystąpić z wnioskiem o ustalenie wystąpienia zdarzenia medycznego. Wniosek rozpatrywany jest przez specjalnie do tego powołane, zorganizowane są przy urzędach wojewódzkich wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Składają się one z 16 członków, z których połowę stanowią osoby z wykształceniem medycznym, a połowę z wykształceniem prawniczym. Ustawa przewiduje szczegółowe wymogi odnośnie składu samej komisji, powołania i odwołania jej członków, regulaminu jej działania, czy też sposobu orzekania. Zadaniem komisji jest ustalenie, czy faktycznie doszło do zdarzenia medycznego, w wyniku którego pacjent doznał szkody.. W posiedzeniach komisji (za wyjątkiem narady oraz głosowania) może uczestniczyć pacjent, przedstawiciel kierownika szpitala, w którym doszło do zdarzenia medycznego oraz przedstawiciel ubezpieczyciela, z którym szpital zawarł umowę ubezpieczenia. W wyniku prowadzonego postępowania, komisja zobowiązana jest do wydania orzeczenia wraz z uzasadnieniem w przedmiocie zaistnienia zdarzenia medycznego lub jego braku. Zgodnie z intencją ustawodawcy, przedmiotowe orzeczenie powinno zostać wydane w ciągu 4 miesięcy od dnia złożenia Wniosku. Orzeczenia zapadają większością ¾ głosów w obecności całego składu komisji. Członek niezgadzający się ze zdaniem większości, ma możliwość zgłoszenia zdania odrębnego wraz z odpowiednim uzasadnieniem stanowiska. Ustawa nie przewiduje możliwości odwołania się od orzeczenia komisji, a jedynie wprowadza możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, przysługującego odpowiednio pacjentowi, kierownikowi szpitala bądź ubezpieczycielowi.

W przypadku wydania przez komisję orzeczenia o wystąpieniu zdarzenia medycznego, ubezpieczyciel zobowiązany jest to przedstawienia pacjentowi odpowiedniej propozycji zawierającej proponowaną sumę odszkodowania i zadośćuczynienia. Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie konstrukcji zmierzającej do odpowiedniego zmotywowania ubezpieczyciela do przedstawienia propozycji rekompensaty szkody poprzez stwierdzenie, iż w sytuacji, gdy ubezpieczyciel nie przedstawi powyższej propozycji, będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania w wysokości wskazanej we wniosku. Pacjent ma prawo wyboru w zakresie przyjęcia lub też odmowy przyjęcia propozycji przedstawionej przez ubezpieczyciela, przy czym decydując się na przyjęcie oferty, pacjent zobowiązany jest do zrzeczenia się wszelkich roszczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w związku z uznanym przez komisję zdarzeniem medycznym w zakresie szkód, które ujawniły się do dnia złożenia wniosku.

Ustawodawca wprowadził limity w zakresie możliwych kwot przyznawanych w ramach rekompensaty za powstałe zdarzenie medyczne. Maksymalną kwotą przeznaczoną wspólnie na zadośćuczynienie oraz odszkodowanie w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych jest 1 200 000 złotych, przy czym w odniesieniu do jednego pacjenta w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju suma rekompensaty nie może przekroczyć 100.000 złotych, a w przypadku śmierci pacjenta 300 000 złotych.

Ustawa przewiduje również możliwość wycofania wniosku przez pacjenta, co może nastąpić do dnia wydania orzeczenia w wyniku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Nowelizacja wprowadza także uregulowania w przedmiocie ponoszenia kosztów postępowania przed komisją. W przypadku orzeczenia o zaistnieniu zdarzenia medycznego, koszty ponosi szpital, w przypadku ustalenia braku zdarzenia medycznego, kosztami obciążany jest pacjent, zaś w sytuacji, gdy ubezpieczyciel mimo ustalenia istnienia szkody nie przedstawi propozycji zawierającej proponowaną kwotę rekompensaty, on sam zobowiązany będzie do pokrycia kosztów postępowania.
Istotnym novum związanym z wprowadzeniem przez ustawę nowej formy dochodzenia roszczeń w zakresie zdarzeń medycznych jest wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia dla szpitali. Ubezpieczenie to z założenia ma funkcjonować obok ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ma stanowić zabezpieczenie dla szpitala na wypadek zaistnienia zdarzenia medycznego. Wykupienie powyższego ubezpieczenia jest obowiązkowe, jednakże ustawa nie wprowadza sankcji za niedopełnienie przez szpital tego obowiązku. Ustawa stanowi jedynie, iż szpital, który nie ubezpieczył się z tytułu zdarzeń medycznych , będzie zobowiązany pokryć orzeczoną kwotę odszkodowania.

Analizując zagadnienie możliwości dochodzenia roszczeń przez pacjenta na drodze administracyjnej, należy wskazać, iż taka formuła stanowi alternatywę dla dochodzenia roszczeń w tradycyjny sposób tj. na drodze sądowej. Jak wynika z uzasadnienia ustawy, intencją ustawodawcy było odciążenie sądów oraz przyśpieszenie terminu, w którym poszkodowany pacjent otrzyma rekompensatę za doznaną krzywdę. Zgodnie bowiem z ustawą, komisja będzie mieć 4 miesiące na rozpatrzenie wniosku. Należy jednak wskazać, iż ustawodawca wprowadzając administracyjną drogę roszczeń nieco inaczej unormował procedurę odwoławczą od wydanego orzeczenia. Otóż, podmiotom zainteresowanym nie będzie przysługiwać odwołanie, a jedynie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub też skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia komisji, przy czym przedmiotem skargi będzie mogło być jedynie naruszenie przepisów dotyczących postępowania przed komisją. Istotną kwestią jest również możliwość rezygnacji pacjenta z zaproponowanej wysokości rekompensaty, co z kolei będzie otwierało drogę pacjentowi do dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej. Należy zatem wskazać, iż ustawa pozostawia pacjentowi prawo wyboru w postaci możliwości skorzystania z drogi sądowej, bez ograniczenia, co do wysokości przyznania ewentualnego odszkodowania/zadośćuczynienia, gdzie sprawę rozstrzygać będzie sąd, czy też możliwość skorzystania z drogi administracyjnej, z ustawowo wskazanym limitem czasu postępowania, z ograniczeniem do co sumy rekompensaty, gdzie orzekać będą prawnicy oraz lekarze, a nie sąd. Podkreślenia wymaga przy tym, że pacjent nie musi zgodzić się na zaproponowaną przez ubezpieczyciela kwotę odszkodowania. Wówczas też, gdy kwota ubezpieczenia okaże się niesatysfakcjonująca, pacjent będzie miał możliwość wstąpienia na drogę sądową i dochodzenia tam swoich roszczeń. Niewykluczone jest zatem, że nawet jeśli pacjent zdecyduje się początkowo skorzystać z drogi administracyjnej, to i tak w konsekwencji, nie uzyskując satysfakcjonującego go orzeczenia, co do kwoty odszkodowania lub, co do samej treści orzeczenia, gdy będzie ono odmowne, i tak ostatecznie sprawa znajdzie swój finał w sądzie, co z punktu widzenia prawa każdego obywatela do wymiary sprawiedliwości, wydaje się być bardziej uzasadnione.

Weronika Karnowska
Prawnik
MDDP Sobońska Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

 

Nowelizacja ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wprowadziła nową procedurę dochodzenia roszczeń przez pacjentów z tytułu wystąpienia tzw. zdarzeń medycznych. Pacjent może wystąpić z wnioskiem w tej sprawie do jednej ze specjalnie powołanych komisji wojewódzkich.

Zgodnie z art. 67a Ustawy, zdarzeniem medycznym jest zakażenie biobójczym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia lub też śmierć pacjenta będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną: diagnozy jeżeli spowodowała niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby; leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego, zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego. W przypadku wystąpienia którejś z powyżej opisanej sytuacji, pacjent ma prawo wystąpić z wnioskiem o ustalenie wystąpienia zdarzenia medycznego. Wniosek rozpatrywany jest przez specjalnie do tego powołane, zorganizowane są przy urzędach wojewódzkich wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Składają się one z 16 członków, z których połowę stanowią osoby z wykształceniem medycznym, a połowę z wykształceniem prawniczym. Ustawa przewiduje szczegółowe wymogi odnośnie składu samej komisji, powołania i odwołania jej członków, regulaminu jej działania, czy też sposobu orzekania. Zadaniem komisji jest ustalenie, czy faktycznie doszło do zdarzenia medycznego, w wyniku którego pacjent doznał szkody.. W posiedzeniach komisji (za wyjątkiem narady oraz głosowania) może uczestniczyć pacjent, przedstawiciel kierownika szpitala, w którym doszło do zdarzenia medycznego oraz przedstawiciel ubezpieczyciela, z którym szpital zawarł umowę ubezpieczenia. W wyniku prowadzonego postępowania, komisja zobowiązana jest do wydania orzeczenia wraz z uzasadnieniem w przedmiocie zaistnienia zdarzenia medycznego lub jego braku. Zgodnie z intencją ustawodawcy, przedmiotowe orzeczenie powinno zostać wydane w ciągu 4 miesięcy od dnia złożenia Wniosku. Orzeczenia zapadają większością ¾ głosów w obecności całego składu komisji. Członek niezgadzający się ze zdaniem większości, ma możliwość zgłoszenia zdania odrębnego wraz z odpowiednim uzasadnieniem stanowiska. Ustawa nie przewiduje możliwości odwołania się od orzeczenia komisji, a jedynie wprowadza możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, przysługującego odpowiednio pacjentowi, kierownikowi szpitala bądź ubezpieczycielowi.

W przypadku wydania przez komisję orzeczenia o wystąpieniu zdarzenia medycznego, ubezpieczyciel zobowiązany jest to przedstawienia pacjentowi odpowiedniej propozycji zawierającej proponowaną sumę odszkodowania i zadośćuczynienia. Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie konstrukcji zmierzającej do odpowiedniego zmotywowania ubezpieczyciela do przedstawienia propozycji rekompensaty szkody poprzez stwierdzenie, iż w sytuacji, gdy ubezpieczyciel nie przedstawi powyższej propozycji, będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania w wysokości wskazanej we wniosku. Pacjent ma prawo wyboru w zakresie przyjęcia lub też odmowy przyjęcia propozycji przedstawionej przez ubezpieczyciela, przy czym decydując się na przyjęcie oferty, pacjent zobowiązany jest do zrzeczenia się wszelkich roszczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w związku z uznanym przez komisję zdarzeniem medycznym w zakresie szkód, które ujawniły się do dnia złożenia wniosku.

Ustawodawca wprowadził limity w zakresie możliwych kwot przyznawanych w ramach rekompensaty za powstałe zdarzenie medyczne. Maksymalną kwotą przeznaczoną wspólnie na zadośćuczynienie oraz odszkodowanie w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych jest 1 200 000 złotych, przy czym w odniesieniu do jednego pacjenta w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju suma rekompensaty nie może przekroczyć 100.000 złotych, a w przypadku śmierci pacjenta 300 000 złotych.

Ustawa przewiduje również możliwość wycofania wniosku przez pacjenta, co może nastąpić do dnia wydania orzeczenia w wyniku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Nowelizacja wprowadza także uregulowania w przedmiocie ponoszenia kosztów postępowania przed komisją. W przypadku orzeczenia o zaistnieniu zdarzenia medycznego, koszty ponosi szpital, w przypadku ustalenia braku zdarzenia medycznego, kosztami obciążany jest pacjent, zaś w sytuacji, gdy ubezpieczyciel mimo ustalenia istnienia szkody nie przedstawi propozycji zawierającej proponowaną kwotę rekompensaty, on sam zobowiązany będzie do pokrycia kosztów postępowania.
Istotnym novum związanym z wprowadzeniem przez ustawę nowej formy dochodzenia roszczeń w zakresie zdarzeń medycznych jest wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia dla szpitali. Ubezpieczenie to z założenia ma funkcjonować obok ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ma stanowić zabezpieczenie dla szpitala na wypadek zaistnienia zdarzenia medycznego. Wykupienie powyższego ubezpieczenia jest obowiązkowe, jednakże ustawa nie wprowadza sankcji za niedopełnienie przez szpital tego obowiązku. Ustawa stanowi jedynie, iż szpital, który nie ubezpieczył się z tytułu zdarzeń medycznych , będzie zobowiązany pokryć orzeczoną kwotę odszkodowania.

Analizując zagadnienie możliwości dochodzenia roszczeń przez pacjenta na drodze administracyjnej, należy wskazać, iż taka formuła stanowi alternatywę dla dochodzenia roszczeń w tradycyjny sposób tj. na drodze sądowej. Jak wynika z uzasadnienia ustawy, intencją ustawodawcy było odciążenie sądów oraz przyśpieszenie terminu, w którym poszkodowany pacjent otrzyma rekompensatę za doznaną krzywdę. Zgodnie bowiem z ustawą, komisja będzie mieć 4 miesiące na rozpatrzenie wniosku. Należy jednak wskazać, iż ustawodawca wprowadzając administracyjną drogę roszczeń nieco inaczej unormował procedurę odwoławczą od wydanego orzeczenia. Otóż, podmiotom zainteresowanym nie będzie przysługiwać odwołanie, a jedynie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub też skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia komisji, przy czym przedmiotem skargi będzie mogło być jedynie naruszenie przepisów dotyczących postępowania przed komisją. Istotną kwestią jest również możliwość rezygnacji pacjenta z zaproponowanej wysokości rekompensaty, co z kolei będzie otwierało drogę pacjentowi do dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej. Należy zatem wskazać, iż ustawa pozostawia pacjentowi prawo wyboru w postaci możliwości skorzystania z drogi sądowej, bez ograniczenia, co do wysokości przyznania ewentualnego odszkodowania/zadośćuczynienia, gdzie sprawę rozstrzygać będzie sąd, czy też możliwość skorzystania z drogi administracyjnej, z ustawowo wskazanym limitem czasu postępowania, z ograniczeniem do co sumy rekompensaty, gdzie orzekać będą prawnicy oraz lekarze, a nie sąd. Podkreślenia wymaga przy tym, że pacjent nie musi zgodzić się na zaproponowaną przez ubezpieczyciela kwotę odszkodowania. Wówczas też, gdy kwota ubezpieczenia okaże się niesatysfakcjonująca, pacjent będzie miał możliwość wstąpienia na drogę sądową i dochodzenia tam swoich roszczeń. Niewykluczone jest zatem, że nawet jeśli pacjent zdecyduje się początkowo skorzystać z drogi administracyjnej, to i tak w konsekwencji, nie uzyskując satysfakcjonującego go orzeczenia, co do kwoty odszkodowania lub, co do samej treści orzeczenia, gdy będzie ono odmowne, i tak ostatecznie sprawa znajdzie swój finał w sądzie, co z punktu widzenia prawa każdego obywatela do wymiary sprawiedliwości, wydaje się być bardziej uzasadnione.

Weronika Karnowska
Prawnik
MDDP Sobońska Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

 

Inne artykuły

Planujemy współpracę z ubezpieczycielami 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.07.2022

Sławomir Łopalewski, dyrektor zarządzający Lux Med Ubezpieczenia 

Wprowadzając na rynek Ubezpieczenie Szpitalne Lux Med – Pełna Opieka, mieliśmy świadomość, że jest to swego rodzaju rewolucja dla systemu. Biorąc pod uwagę wyzwania, z jakim obecnie zmaga się ochrona zdrowia w Polsce, spodziewamy się, że nasza polisa szpitalna to rozwiązanie, które w pełni odpowie na potrzeby pacjentów. Leczenie ambulatoryjne jest bowiem już zagospodarowane poprzez różnego rodzaju abonamenty i ubezpieczenia, natomiast dotychczas brakowało kompleksowej oferty szpitalnej.  

Ubezpieczenie Szpitalne Lux Med– Pełna Opieka jest skierowane do klientów indywidulanych oraz firm – jako benefit pracowniczy. Planujemy jego sprzedaż przy współpracy z innymi ubezpieczycielami, bankami, brokerami i specjalistycznymi agencjami.

Aktualnie w dwóch regionach trwa pilotaż współpracy z jednym z największych ubezpieczycieli w Polsce. Zakładamy, że w przeciągu dwóch lata pozyskamy kilkadziesiąt tysięcy klientów.  

Podczas tworzenia polisy korzystaliśmy z doświadczeń Bupa – naszego właściciela, międzynarodowej firmy ubezpieczeniowej. To właśnie dzięki niej, rozwiązanie podobne do naszego funkcjonuje między innymi na rynku hiszpańskim z powodzeniem od prawie 20 lat. Mieliśmy na względzie również to, że zdecydowana większość polis dostępnych w Polsce, w razie poważnego zachorowania, opiera się na wypłacie określonej sumy ubezpieczenia, ale sama organizacja procesu leczenia pozostaje po stronie pacjenta. Natomiast polisa szpitalna obejmuje kompleksową opiekę – od diagnostyki, przez zabiegi planowe, pomoc doraźną, aż po rehabilitację poszpitalną – w nowoczesnych, dobrze wyposażonych szpitalach. 

MedPolonia w Grupie Lux Med

Tym, co ją wyróżnia i odróżnia od innych dostępnych na rynku jest pełna koordynacja ścieżki leczenia pacjenta. Zarówno w przypadku planowych hospitalizacji jak i nagłych zdarzeń wymagających leczenia szpitalnego, Koordynator Opieki Szpitalnej dba o plan leczenia, tak by pacjent skupił się na szybkim powrocie do zdrowia.  

Oferta, którą przygotowaliśmy, to produkt all risk. Lista wyłączeń (wprowadzona zamiast listy wykonywanych procedur, zwykle określanej w warunkach ubezpieczenia) jest krótka i obejmuje m.in. transplantacje, przeszczepy, choroby genetyczne, przedłużanie kończyn czy operacje na otwartym sercu. Jesteśmy w stanie skutecznie leczyć ponad 80 procent wszystkich problemów zdrowotnych, z jakimi do szpitala zgłasza się pacjent.  

 W celu wzmocnienia dostępności świadczeń szpitalnych rozwijamy sieć specjalistycznych placówek na terenie całego kraju. Obecnie Grupa Lux Med posiada 14 własnych szpitali. Leczenie szpitalne naszych pacjentów odbywa się także na podstawie umów podpisanych z podwykonawcami. Otworzyliśmy specjalne Oddziały Opieki Doraźnej – odpowiedniki SOR-ów. Takie punkty są już dostępne w Szpitalu św. Elżbiety w Warszawie i Szpitalu Swissmed w Gdańsku. Planujemy, aby funkcjonowały w całym kraju. 

Lux Med: dział pomocy doraźnej w Szpitalu Św. Elżbiety

Przeczytaj teraz

Medicover oficjalnym partnerem kampanii EU-OSHA Healthy Workplaces

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.07.2022

Medicover jest oficjalnym partnerem kampanii EU-OSHA Healthy Workplaces („Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”), której celem jest podnoszenie świadomości na temat bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy w całej Europie.

Firma aktywnie uczestniczy w inicjatywach towarzyszących kampanii, między innymi wzięła udział w międzynarodowej konferencji poświęconej wymianie dobrych praktyk ergonomicznych, która odbywała się 12 i 13 czerwca 2022 w Brukseli.

W konferencji na temat ergonomii w miejscach pracy uczestniczyło 81 delegatów z różnych krajów Unii Europejskiej. W wydarzeniu czynny udział brał Medicover, reprezentowany przez zespół ergonomii Działu Medycznego w osobie Anety Kossobudzkiej-Górskiej, specjalisty ds. ergonomii.

-Obecność Medicover w tak prominentnym gronie jest dużym wyróżnieniem. Świadczy o pozycji naszej marki jako lidera w dziedzinie ergonomii i rozpoznawalności na arenie europejskiej – komentowała Aneta Kossobudzka-Górska.

Medicover otworzył oryginalne centrum stomatologiczne w Sosnowcu

Podczas spotkania odbyły się warsztaty prowadzone przez naukowców i uznanych ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ergonomii. Wiodącymi wątkami były: stres psychiczny, zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego (MSD) i strategie zrównoważonego rozwoju w dobie powszechnej digitalizacji.

Wyniki dyskusji doprowadziły do wniosku, że transformacja cyfrowa to nie tylko wybór a wręcz wyzwanie, które wymaga zmian w sposobie myślenia o doświadczeniach klienta, modelach biznesowych i prowadzeniu działalności przedsiębiorstwa. Jest to jednocześnie szansa na doskonalenie nowoczesnej ergonomii i BHP.

Za swoje zaangażowanie w realizację działań kampanii EU-OSHA Healthy Workplaces  Medicover został wyróżniony certyfikatem, który Aneta Kossobudzka-Górska odebrała osobiście z rąk Nicolasa Schmita, Komisarza Komisji Europejskiej ds. Pracy i Praw Socjalnych.

Przeczytaj teraz

Diament Forbesa dla spółki Diagnostyka

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.07.2022

Podczas gali Diamentów Forbesa 2022, która odbyła się w Krakowie, nagrodzone zostały przedsiębiorstwa z województwa małopolskiego. Drugie miejsce w swojej kategorii zajęła spółka Diagnostyka S.A.

Wyróżniane były przedsiębiorstwa, które rozwijają się najszybciej oraz które oprócz zwiększania swojej wartości spełniają także takie wymogi jak pozytywny rating wiarygodności i ryzyka współpracy.

Diagnostyka zajęła drugie miejsce wśród firm o przychodach powyżej 250 mln zł, pozostałe kategorie dotyczyły firm o przychodach od 50 do 250 mln zł oraz od 5 do 50 mln zł.

Sprzedaż spółki Diagnostyka S.A. za rok 2020 wyniosła 1 018,70 mln zł, a zysk netto – 222,62 mln zł.

Diagnostyka prowadzi w całej Polsce ponad 200 laboratoriów oraz ponad 1100 punktów pobrań. Wykonuje ponad 100 milionów badań dla około 16 milionów pacjentów. Oferuje największy wybór badań laboratoryjnych (2500 rodzajów testów).

Działamy na rzecz środowiska diagnostów laboratoryjnych

Poza standardowymi badaniami, firma stawia na rozwój i popularyzację metod wysoko zaawansowanych. Diagnostyka, jako pierwsza sieć laboratoryjna w kraju, uruchomiła własną pracownię badań biologii molekularnej, a od kilku lat rozwija unikalną ofertę diagnostyki autoimmunologicznej.

Raport Forbesa ukazał się na początku roku 2022. W czerwcu 2022, podczas uroczystej gali, nagrodę dla Diagnostyki odebrała Marta Rogalska-Kupiec, wiceprezes zarządu spółki.

Przeczytaj teraz

W Warszawie powstało laboratorium całogenomowe

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 1.07.2022

Konsorcjum Central Europe Genomics Center, realizatora projektu Genomiczna Mapa Polski, oraz Centrum Badań DNA, które jest częścią Grupy Kapitałowej Inno-Gene S.A. otworzyło w Warszawie laboratorium całogenomowe.

Umożliwi ono prowadzenie najbardziej zaawansowanych badań genetycznych bez konieczności wysyłania próbek za granicę. Pozwoli to na istotne obniżenie kosztów całej procedury oraz skrócenie czasu realizacji analizy o kilka tygodni. Wrażliwe dane będą przechowywane wyłącznie na krajowych serwerach.

Szybsza diagnostyka genetyczna

Laboratorium umożliwi odczyt całej informacji genetycznej zakodowanej w DNA szybciej i taniej, niż ma to miejsce w przypadku analizy zlecanej podmiotom zagranicznym. Usprawni to wykonywanie badań w kierunku predyspozycji do chorób warunkowanych genetycznie i nowotworowych oraz pozwoli na personalizację leczenia w oparciu o precyzyjne dane o metabolizmie leków. To również szansa na błyskawiczną diagnostykę chorób wrodzonych u noworodków cierpiących na zaburzenia metaboliczne, gdzie kluczowe jest natychmiastowe rozpoczęcie właściwie dobranej terapii.

Automatyzacja to przyszłość diagnostyki medycznej

Uruchomiona jednostka to również odpowiedź na postulaty środowiska genetyków klinicznych. Jego przedstawiciele od wielu lat zabiegali o to, by wysoko zaawansowane badania były wykonane w kraju, z uwagi na potrzebę zapewnienia maksymalnej ochrony danych wrażliwych oraz usprawnienie całej procedury.

– Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia pierwszych badań komercyjnych w oparciu o szerokie zainteresowanie ze strony podmiotów publicznych i prywatnych, z którymi pozostajemy  w stałym kontakcie. Chcemy skupić się na szybkiej komercjalizacji naszej oferty tak, aby optymalnie wykorzystać moce laboratorium i potencjał ekspercki stworzonego przez nas zespołu. Nowa jednostka badawcza pozwoli nam wejść na kolejne rynki, poszerzyć bazę przychodową i konsekwentnie zwiększać wartość spółki. Zakładamy, że nasi akcjonariusze odczują pozytywny wpływ tej działalności już w wynikach za drugie półrocze tego roku – podkreśla Jacek Wojciechowicz, prezes zarządu Inno-Gene S.A.

Dotychczas analizy genetyczne – zlecane przez szpitale w oparciu o finansowanie z NFZ, ale także przez policję czy prokuraturę – były wykonywane przede wszystkim w Azji i USA. Wyniki trafiały do Polski po około dwóch miesiącach. Po uruchomieniu jednostki  w Warszawie czas oczekiwania na nie skróci się nawet o sześć tygodni, a koszt realizacji całej procedury zostanie obniżony kilkakrotnie.

Niższe koszty badań

– Otwarcie pierwszego w Polsce laboratorium całegenomowego to przełomowy moment dla nauki i biznesu w tej części Europy oraz możliwość rozwoju sektora life science na światowym poziomie. To również ważna data dla lekarzy i pacjentów. Obniżenie kosztów realizacji badań to potencjał zwiększenia ich dostępności. Nie bez znaczenia będzie również krótszy czas analizy. Specjalistyczny sprzęt w postaci sekwenatorów DNBSEQ-T7 pozwoli generować aż 1~6 TB danych wysokiej jakości w ciągu jednego dnia – wyjaśnia Jacek Wojciechowicz.

Wzorzec DNA

W laboratorium zostanie stworzony referencyjny genom Polski, czyli wzorzec DNA, który będzie wspierał rozwój wielu projektów naukowych, medycznych i komercyjnych, między innymi w obszarze medycyny spersonalizowanej. Warto jednocześnie podkreślić, że badania całego genomu dla danej osoby wykonuje się tylko raz w życiu, bo materiał zawarty  w komórce nie ulega zmianie w czasie.

Działamy na rzecz środowiska diagnostów laboratoryjnych

Inno-Gene S.A. zarządza grupą spółek działających w sektorach biotechnologii, bioinformatyki, medycyny spersonalizowanej oraz farmakogenetyki. Grupa posiada ponad 14-letnie doświadczenie w diagnostyce mikrobiologicznej i wirusologicznej oraz w badaniach genetycznych. Należące do grupy Centrum Badań DNA ma aktualnie w ofercie ponad 250 badań i testów diagnostycznych wykonywanych metodami genetycznymi i immunologicznymi.

 

Przeczytaj teraz

Nowa metoda terapii w Centrum Onkologii Affidea

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 30.06.2022

W Międzynarodowym Centrum Onkologii Affidea w Poznaniu dostępna jest metoda terapii dla pacjentów onkologicznych – brachyterapia z zastosowaniem stałych implantów. Metoda ta jest finansowana  przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Stosowana jest szczególnie w przypadku leczenia nowotworu prostaty.

Metoda ta, stosowana w Stanach Zjednoczonych, skraca czas leczenia oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia związanych z terapią powikłań, takich jak problemy z potencją czy nietrzymanie moczu.

Diagnoza to nie wyrok

Statystyki zachorowalności na nowotwór prostaty rosną, jednak diagnoza potwierdzająca tę chorobę nie jest wyrokiem.

– Warto podkreślić, że pacjenci we wczesnym stadium raka gruczołu krokowego mają duże, bo według badań aż 90-, a nawet blisko 100-procentowe szanse na całkowite wyleczenie. Pomóc w tym może brachyterapia z użyciem źródeł o niskiej mocy dawki (LDR-BT) z zastosowaniem stałych implantów, rozpowszechniona szczególnie w Stanach Zjednoczonych i w niektórych państwach Europy Zachodniej – mówi dr n. med. Marek Kanikowski z Międzynarodowego Centrum Onkologii Affidea Poznań, drugiego w Polsce ośrodka, który od kwietnia 2022 roku daje pacjentom możliwość skorzystania z tej skutecznej metody z całkowitą refundacją przez NFZ.

– Sama brachyterapia, która ma za zadanie leczenie miejscowe guza, to rodzaj radioterapii – czyli jednej z najskuteczniejszych metod walki z nowotworami. W przeciwieństwie do teleradioterapii, w przypadku brachyterapii źródło leczniczego promieniowania wprowadzane jest w bezpośrednie sąsiedztwo guza lub wręcz bezpośrednio w guz nowotworowy. Pozwala to na dostarczenie leczniczej dawki prosto w objętość tkanki nowotworowej przy jednoczesnej ochronie tkanek sąsiadujących. Rodzaj brachyterapii, który stosujemy od kwietnia, polega na  implantacji na stałe niewielkich izotopów promieniotwórczych, tzw. ziaren (seeds) bezpośrednio do gruczołu krokowego – wyjaśnia ekspert.

Wskaźniki wyleczalności LDR-BT

Zaletą tej metody jest mniejszy w porównaniu z innymi technikami odsetek powikłań oraz większa dawka leczniczego promieniowania dostarczana bezpośrednio w miejsce zmian chorobowych. Krótszy jest także czas terapii. Zastosowanie LDR-BT wymaga od pacjenta spędzenia tylko jednego lub dwóch dni w szpitalu w celu implantacji ziaren, podczas gdy operacja – kilku tygodni rekonwalescencji, a codzienne leczenie napromienianiem – kilku tygodni regularnych sesji. Mężczyźni, którym zaaplikowano stałe implanty o niskiej mocy dawki, podlegają badaniom kontrolnym powtarzanym co trzy miesiące.

LDR-BT stosuje się przede wszystkim jako samodzielną terapię u pacjentów z grupy niskiego ryzyka, a także czasami w skojarzeniu z napromieniowaniem wiązkami zewnętrznymi w celu miejscowego podwyższenia dawki u osób z grup wyższego ryzyka.

Affidea prowadzi w Polsce 35 centrów medycznych i 28 pracowni diagnostycznych, zlokalizowanych na terenie 9 województw. Pracownie oferują badania USG, RTG, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, PET-CT oraz badania wykonywane za pomocą gamma kamery (scyntygrafia).

Affidea oferuje także radioterapię, która dostępna jest w trzech placówkach – w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Wałbrzychu, w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Koszalinie oraz w Międzynarodowym Centrum Onkologii w Poznaniu.

Affidea z tytułem „Dostawcy Usług Diagnostycznych Roku”

Przeczytaj teraz

Robot Versius w EuroMediCare Wrocław

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 30.06.2022

W sierpniu 2022, we wrocławskim szpitalu EuroMediCare odbędą się pierwsze zabiegi urologiczne z użyciem robota medycznego Versius. Placówka ta będzie pierwszym ośrodkiem urologii we Wrocławiu, wykonującym operacje radykalnej prostatektomii przy użyciu systemu firmy CMR Surgical z Wielkiej Brytanii.

Funkcjonująca na rynku brytyjskim od 2014 roku spółka, stworzyła system nowej generacji, który początkowo zasilał szpitale działające w ramach brytyjskich systemów służby zdrowia –  National Health Service. Teraz do grona placówek, gdzie robot Versius będzie wspomagał pracę chirurgów,  dołączają dwa szpitale z grupy EMC. Oprócz Wrocławia, robot będzie asystował urologom także w poznańskim szpitalu Certus.

System robotyczny nowej generacji

Specjalnie zaprogramowany system robotyczny został stworzony z myślą o zapewnieniu komfortu zarówno pacjentom, jak i zespołowi medycznemu. Dzięki małej inwazyjności system pozwala na zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa pacjenta. Odbywa się to także za pomocą maksymalnego zmniejszenia pola operacji, a także – minimalnej ingerencji w organizm pacjenta.

Szpital Mazovia: pierwsza operacja z robotem da Vinci na Śląsku

Z niską inwazyjnością wiąże się również krótsza hospitalizacja. W przeciwieństwie do klasycznych operacji zabieg z asystą robota pozwala na szybszą rekonwalescencję pacjenta, zmniejszenie bólu podczas gojenia ran oraz znaczną redukcję wystąpienia powikłań pozabiegowych. Operacje robotyczne to także olbrzymia pomoc dla osób, które nie mogą zostać zakwalifikowane do tradycyjnej operacji.

Szpital EuroMediCare oferuje świadczenia w zakresie chirurgii, chirurgii szczękowo-twarzowej, chirurgii laparoskopowej, ortopedii i leczenia otyłości. Działa tutaj Centrum Chorób Przewodu Pokarmowego, Centrum Leczenia Tarczycy, oferowana jest diagnostyka i leczenie chorób endokrynologicznych, ginekologicznych oraz wewnętrznych. Działają  poradnie specjalistyczne oraz pracownie diagnostyczne, między innymi rezonansu magnetycznego.

Wrocław: w szpitalu EuroMediCare powstał bariatryczny ośrodek szkoleniowy

Szpital EuroMediCAre należy do sieci EMC, która prowadzi 10 szpitali (większość działa w sieci) oraz 20 przychodni, które funkcjonują na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Do sieci EMC należą między innymi: szpital Św. Anny w Piasecznie oraz Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.

Przeczytaj teraz
marmaris escort

instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro