Dom Lekarski: 20 mln zł przychodów za III kwartały 2013

0
842


Spółka Dom Lekarski S.A. osiągnęła za III kwartały 2013 roku jednostkowe przychody na poziomie 9.402 tysięcy złotych, natomiast przychody skonsolidowane zamknęły się kwotą 20.005,3 tysięcy złotych. Jednostkowy zysk netto w analizowanym okresie wynosił 327,1 tysięcy złotych, zysk netto Grupy – 334,22 tysięcy złotych.

Jednostkowa EBITDA wynosiła 888,11 tysięcy złotych, EBITDA skonsolidowana 1007,63 tysięcy złotych. Jednostkowe rzeczowe aktywa trwałe na dzień 30 września 2013 zwiększyły się wobec stanu na koniec roku 2012 o kwotę 613 tysięcy złotych do łącznej wartości 9.235,47 tysięcy złotych. Aktywa trwałe w sprawozdaniu jednostkowym stanowią 74 procent aktywów ogółem netto, ich wysoki udział w majątku spółki stanowi dobrą podstawę do zwiększania przychodów i zysków w kolejnych kwartałach działalności spółki. Na dzień 30 września 2013 uległ zwiększeniu również kapitał własny spółki o kwotę 513 tysięcy złotych (w odniesieniu do bilansu otwarcia na rok 2013) do łącznej wartości 3.459,98 tysięcy złotych. Pozycja „kapitał własny” stanowi 27,7 procent sumy pasywów ogółem.

Zarząd spółki dominującej skupiał się na intensyfikacji prac w zakresie zwiększenia ilości i jakości świadczonych usług medycznych. Kontynuował również realizację projektu objętego dotacją unijną pt. „Nowe technologie służące realizacji innowacyjnych usług i eksperymentalnych badań medycznych kluczem do rozwoju międzynarodowego spółki Dom Lekarski”, w którym spółka Dom Lekarski SA rozpocznie świadczenie innowacyjnych usług medycznych. Spółka opracowała strategię wdrożenia projektu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Strategia ta przewiduje podjęcie działań, które wpłyną na poprawę jej relacji z interesariuszami spółki i zapewnią im szerszy dostęp do informacji, zmniejszając asymetrię i tym samym potencjalnie obniżając koszt kapitału. Opracowany zostanie zbiór zasad, wytycznych, inicjatyw oraz sposób ich finansowania na okres najbliższych pięciu lat. Realizacja projektu będzie miała na celu między innymi zwiększenie transparentności spółki poprzez wprowadzenie aplikacji mobilnej dla inwestorów, za sprawą której będą na bieżąco informowani o wydarzeniach w spółce, jej wynikach finansowych i ekonomicznych.

Zarząd koncentrował się też na nawiązaniu współpracy z podmiotami zagranicznymi w celu wykorzystania możliwości jakie daje tzw. „Dyrektywa transgraniczna” tj. Dyrektywa 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Zarząd spodziewa się po wejściu Dyrektywy w życie zwiększenia świadczenia usług dla pacjentów zagranicznych w obszarze okulistyki, ortopedii i ginekologii

Grupa Kapitałowa Dom Lekarski obejmuje spółki Dom lekarski S.A. oraz Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o. Szpital posiada 150 łóżek na czterech podstawowych oddziałach: chirurgicznym, ginekologiczno-położniczym, internistycznym, neonatologicznym. Prowadzi również Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Spółka Dom Lekarski prowadzi przychodnie w Szczecinie przy ulicy Rydla oraz przy ulicy Bohaterów Warszawy (w Centrum Handlowym Turzyn) a także przychodnię stomatologiczną w Poznaniu. Zarządza też oddziałem w szpitalu MSWiA w Szczecinie. W szczecińskim szpitalu wykonywane są zabiegi operacyjne z zakresu okulistyki, ortopedii i chirurgii ręki oraz chirurgii plastycznej.