E-recepta będzie ważna przez rok

0
599

Wprowadzenie regulacji upraszczających obszar ordynacji produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, w tym między innymi wydłużenie okresu, w którym e-recepta może zostać zrealizowana, z 30 dni do 1 roku, przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w zakresie e-zdrowia.

Projekt przewiduje zmiany w dziesięciu ustawach, przede wszystkim w ustawie Prawo farmaceutyczne, w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz w ustawie o refundacji.

W OSR czytamy, że obowiązujące przepisy przewidują szereg szczegółowych regulacji w obszarze wystawiania recept, które mogą utrudniać pacjentowi realizację recepty, a dla lekarza generować konieczność wykonywania wielu czynności administracyjnych.

Recepta może zostać zrealizowana jedynie w okresie 30 dni od dnia jej wystawienia (po tym terminie nie jest już możliwa jej realizacja i konieczne jest wystawienie przez lekarza kolejnej recepty). Z kolei recepta transgraniczna może mieć wyłącznie postać papierową, co wiąże się z tym, że jej realizacja w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej może być znacznie utrudniona, chociażby przez brak możliwości weryfikacji jej autentyczności.

Wystawienie recepty obejmującej co najmniej jeden produkt leczniczy objęty refundacją powoduje konieczność określenia na tej recepcie poziomu tej refundacji. Informatyzacja systemu ochrony zdrowia pozwala na wprowadzenie licznych usprawnień w tym zakresie.

Projekt przewiduje oprócz wydłużenia okresu realizacji recepty także unifikację e-recepty z receptą transgraniczną przez określenie tożsamych elementów tych recept, dzięki czemu e-recepta wystawiona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w łatwy sposób będzie mogła zostać zrealizowana w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Czytaj także: publikowany został jednolity tekst rozporządzenia w sprawie świadczeń POZ>>>

Poza tym stworzone zostaną narzędzia wspomagające lekarzy w określaniu poziomu refundacji określonych produktów leczniczych w przypadku ordynowania tych produktów na podstawie recepty w postaci elektronicznej, a także możliwość upoważniania asystentów medycznych przez pracowników medycznych do podpisywania w ich imieniu elektronicznej dokumentacji medycznej, w szczególności e-recept i e-skierowań.

W 2018 roku w ramach Platformy e-Zdrowie (P1) uruchomione zostało tzw. Internetowe Konto Pacjenta (IKP), które umożliwia dostęp do informacji o udzielonych świadczeniach opieki zdrowotnej. W chwili obecnej możliwy jest już wgląd do wystawionych oraz zrealizowanych recept w postaci elektronicznej.

Projekt zawiera propozycje kolejnych zmian, które dadzą pacjentowi lepszy dostęp do informacji medycznej za pośrednictwem portalu pacjent.gov.pl. Dotyczy to możliwości złożenia za pośrednictwem IKP deklaracji wyboru lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz możliwości podglądu w IKP wyników badań laboratoryjnych.

Projekt zawiera także doprecyzowanie przepisów dotyczących rejestrów medycznych w zakresie przetwarzanych w nich danych oraz możliwości ich udostępniania.

W związku z nowymi przepisami w latach 2019-2021 będzie możliwe przyznanie dotacji celowej do kwoty 240 mln zł łącznie (80 mln zł rocznie), przekazywanej do Narodowego Funduszu Zdrowia, na pełnienie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą funkcji punktu potwierdzającego profil zaufany. Przyjęto założenie, że koszt założenia jednego PZ wyniesie 10 zł. Jako poziom minimalny ww. dotacji szacuje się 55 mln zł stanowiących równowartość oszczędności związanej ze zmianą planów w zakresie zakupu ITS, co pozwoliłoby na założenie 5,5 mln PZ.

Zmniejszone i przesunięte w czasie zostaną wydatki na wymianę ITS w ramach Platform P1, P2 i P4. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw oraz OSR do projektu tej ustawy, w ramach środków na utrzymanie projektów Platform P1, P2 i P4 zaplanowano w 2019 roku gruntowaną wymianę ITS zakupionego w ramach tych projektów w łącznej wysokości 140 mln zł.

Po dokonaniu analizy posiadanych zasobów przy uwzględnieniu zasady gospodarności oraz optymalizacji wydatków dokonano przesunięcia planowanego terminu rozpoczęcie wymiany przestarzałego i mało wydajnego sprzętu (na 2019 rok przeznaczono na wymianę ITS jedynie 1 mln zł). Obecnie zaplanowano wydatki w tym zakresie na lata 2020 – 2022, jednocześnie zmniejszając koszt ww. wymiany ITS – aktualnie szacowana wartość zadania to 83,80 mln zł (2020 rok – 49,30 mln zł, 2021 rok – 29,50 mln zł, 2022 rok – 5,00 mln zł), w związku z czym oszczędność w stosunku do pierwotnych założeń (139 mln zł) wynosi 55,20 mln zł.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw  związku z wdrażaniem rozwiązań w zakresie e-zdrowia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 17 kwietnia 2019.

Uwagi do projektu można przesyłać w ciągu 14 dni od jego otrzymania.