EMC: kolejne umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

0
910

Lubmed, spółka zależna EMC, oraz należący do EMC Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich podpisały kolejne umowy dotyczące finansowania usług medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Spółka Lubmed podpisała umowę dotyczącą udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, rehabilitacji leczniczej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz leczenia stomatologicznego od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Na podstawie umowy Oddział Dolnośląski Funduszu rozlicza się ze spółką Lubmed w okresach miesięcznych, według iloczynu liczby zadeklarowanych pacjentów oraz określonych w umowie stawek za jednego pacjenta.

Na podstawie liczby pacjentów zapisanych do przychodni w grudniu 2011 roku oraz stawki za jednego pacjenta przyjętej w umowie, EMC Instytut Medyczny S.A. szacuje kwotę zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Lubmed. na 5 698 548 zł. Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wynosi obecnie 7 418 371,79 zł.

Umowa zawarta z Oddziałem Dolnośląskim NFZ przez Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Ślaskich dotyczy ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych, które będą świadczone od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. W wyniku podpisania wymienionych wyżej umów, łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec spółki z tytułu świadczeń udzielanych przez Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. w roku 2012 uległo zmianie i wynosi obecnie 13 899 328,40 zł (zwiększenie o 820 580,40 zł).