EMC łączy się ze spółką Zawidawie

0
767

EMC Instytut Medyczny S.A. poinformował o zamiarze połączenia ze spółką Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zawidawie sp. z o.o. EMC jest 100-procentowym  udziałowcem spółki przejmowanej.

Połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. W wyniku połączenia spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu jej wykreślenia z rejestru.

EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu posiada kapitał zakładowy w wysokości 53.141.384,00 zł, który dzieli się na 13.285.346 akcji o wartości nominalnej 4 złote każda.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zawidawie spółka z ograniczoną posiada kapitał zakładowy w wysokości 1.372.560,00 zł, który dzieli się na 2.128 udziałów o wartości nominalnej 645 złotych każdy.

Spółka NZOZ Zawidawie została kupiona przez EMC w roku 2016. Cena udziałów wyniosła 16 mln zł. EMC kupił wówczas kilka spółek działających pod marką Aktywnego Centrum Zdrowia (ACZ). Były to także spółki: Q-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnicy oraz CM Medyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

Grupa EMC Szpitale prowadzi obecnie 10 Szpitali i 26 przychodni na terenie całego kraju. Szpitale należące do sieci świadczą usługi dla ponad miliona mieszkańców z terenu województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego.