EMC: umowy kredytowe z BGŻ

0
1050

Spółka EMC Instytut Medyczny S.A. zawarła z Bankiem Gospodarki Żywnościowej umowy dotyczące kredytu inwestycyjnego i kredytu obrotowego. Umowę z tym bankiem, również dotyczącą kredytu, zawarła także spółka zależna EMC – Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach.

Umowa kredytu inwestycyjnego i kredytu obrotowego w linii bieżącej zawarta przez EMC Instytut Medyczny S.A. zastąpi wcześniejsze umowy z Bankiem Zachodnim WBK SA. Celem dokonanych zmian była restrukturyzacja istniejących zobowiązań kredytowych firmy. Łączna wartość umów zawartych między spółką a bankiem wynosi 16 mln zł. Umową o największej wartości jest umowa o kredyt inwestycyjny do kwoty 14 mln zł. Przeznaczony on będzie na spłatę zadłużenia z tytułu dwóch kredytów zaciągniętych w BZ WBK SA. Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka kaucyjna do kwoty 24 mln zł na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Pilczyckiej 144-146 oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości do kwoty 16 mln zł a także zastaw rejestrowy na wierzytelności z umów na świadczenia, zawartych pomiędzy Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach i NFZ w kwocie 15.099.412,00 zł oraz  weksel wraz z deklaracją wekslową.

Spółka zależna EMC S.A. – Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach zawarła również umowy kredytowe z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. Umowa kredytu inwestycyjnego zastąpi wcześniejszą umowę, wraz z aneksami, z Bankiem Zachodnim WBK SA. Kredyt w wysokości 9  mln zł o terminie spłaty 7 lat, do dnia 31 grudnia 2019 r. przeznaczony będzie na finansowanie nakładów inwestycyjnych na szpital w Kowarach. Spółka zobowiązała się do inwestycji w nieruchomość zawierając umowę z powiatem jeleniogórskim dotyczącą zakupu udziałów spółki. Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka łączna do kwoty 13,5 mln zł na nieruchomościach położonych w Kowarach przy ulicy Sanatoryjnej 15 i 15a, zabudowanych budynkami szpitala, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu do kwoty 9 mln zł, zastaw rejestrowy na wierzytelności z umów na świadczenia, zawartych pomiędzy spółką i NFZ w kwocie 15.099.412,00 zł oraz weksel wraz z deklaracją wekslową.

W skład grupy kapitałowej EMC wchodzi obecnie 8 szpitali oraz 16 przychodni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej w 5 województwach. Oprócz placówek we Wrocławiu i Kowarach są to: Szpital św. Rocha w Ozimku koło Opola, Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich, Szpital Mikulicz w Świebodzicach, Szpital św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach i Szpital św. Anny w Piasecznie. Do Grupy należą także: Przychodnia przy Łowieckiej we Wrocławiu, Zespół Przychodni Lubmed w Lubinie, Zespół Przychodni Formica we Wrocławiu oraz EMC Health Care Ltd. w Dublinie.

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA prowadzi rozmowy z  EQT VI Limited w sprawie zaangażowania funduszu w spółkę.