EMC: umowy na leczenie szpitalne i ambulatoryjne

0
899

EMC Instytut Medyczny S.A. podpisał kolejne umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczące leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Umowy zostały zawarte przez placówki w Ozimku, Wrocławiu i Świebodzicach.

Umowy zawarte przez Szpital Św. Rocha w Ozimku koło Opola dotyczą udzielania świadczeń w zakresie opieki paliatywnej, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. W związku z podpisaniem tych umów uległo zmianie łączne maksymalne zobowiązanie Funduszu wobec spółki w roku 2012 i wynosi obecnie 13 324 507,38 zł (zwiększenie o 2 948 847,60 zł).

Umowa zawarta przez EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu dotyczy udzielania w zakresie leczenia szpitalnego, terapeutycznych programów zdrowotnych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz ambulatoryjnych świadczeń kosztochłonnych. Wysokość zobowiązania określona w umowie dotyczy okresu od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, a jej wartość wynosi maksymalnie 10 214 542,00 złotych. Umowa na leczenie szpitalne została zawarta przez ten szpital na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Wysokość zobowiązania określona w umowie dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. W wyniku podpisania umowy łączne maksymalne zobowiązanie NFZ wobec spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku i wynosi obecnie 13 021 158,60 zł.

Umowa podpisana przez szpital „Mikulicz” w Świebodzicach dotyczy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych, opieki paliatywnej i hospicyjnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. W wyniku podpisania umów łączne maksymalne zobowiązanie NFZ wobec spółki uległo zmianie i wynosi obecnie 13 034 875,50 zł (zwiększenie o 1 903 629,90 zł).