EMC: wzrost przychodów i kosztów w I półroczu 2014

0
882


Grupa EMC osiągnęła w I półroczu 2014 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 122 657 tys. zł. Było to więcej niż w analogicznym okresie roku 2013, kiedy to przychody wyniosły 81 234 tys. zł.

Bezpośrednią przyczyną wzrostu osiągniętych przychodów było nabycie dwóch nowych spółek: „Zdrowie” Sp. z o.o. w Kwidzynie oraz Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie.

Wynik finansowy Grupy za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku wykazał stratę netto w kwocie 208 tys. zł. Rok wcześniej odnotowano 1 310 tys. zł zysku. Aktywa obrotowe przekraczają zobowiązania krótkoterminowe o 1.905 tys. zł.

W pierwszym półroczu 2014 roku Grupa poniosła koszty operacyjne wyższe o 44.331 tys. zł od kosztów poniesionych w porównywalnym okresie 2013 roku. Na wzrost kosztów zasadniczy wpływ miało nabycie nowych spółek a także utworzenie rezerw na pracownicze świadczenia jubileuszowe, które są prezentowane jako koszty wynagrodzeń. Nabycie nowych spółek było także najistotniejszą przyczyną wzrostu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.

Do Grupy EMC należy 10 Szpitali i 16 przychodni na terenie całego kraju. Ponad 80 procent przychodów Grupy pochodzi z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Od 1 września  2014 prezesem EMC Instytut Medyczny będzie Agnieszka Szpara. Dotychczas pełniący funkcję prezesa Piotr Gerber obejmie stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki.