EMC: wzrost przychodów w I półroczu 2017 roku

0
431


W I półroczu 2017 roku Grupa EMC wygenerowała przychody ze sprzedaży w wysokości 151.069 tys. zł, czyli o 16.428 tys. zł  (12,2 procenta) wyższe niż w analogicznym okresie roku 2016. Grupa zanotowała w I półroczu stratę w wysokości 3 825 tys. zł. Rok wcześnie było to 4 584 tys. zł straty.

Wzrost przychodów wynikał z włączenia do Grup trzech nowych spółek oraz ze zwiększenia wartości kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia o 12,01 procenta.  Chodzi o dodatkowe środki przekazywane świadczeniodawcom  na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, wynikający z porozumienia podpisanego 23 września 2015 roku między ministrem zdrowia a przedstawicielami pielęgniarek i położnych oraz z dokonanych zmian rozporządzenia ministra zdrowia z 8 września 2015 roku i 14 października 2015 roku.

Koszty działalności operacyjnej za I półrocze 2017 roku ukształtowały się na poziomie 153.473 tys. zł, czyli o 15.040 tys. zł (10,9 procenta) wyżej niż w okresie I półrocza 2016 roku. Wynikało to z wyższych kosztów pracy. Koszty wynagrodzeń wraz ze świadczeniami , stanowiły w tym czasie 40,8 procenta ogólnej kwoty kosztów operacyjnych.

Grupa EMC Szpitale prowadzi 10 Szpitali i 26 przychodni na terenie całego kraju. 86 procent przychodów Grupy pochodzi z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szpitale EMC świadczą usługi dla ponad miliona mieszkańców z terenu województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego.

Wszystkie szpitale Grupy znalazły się w ogłoszonym pod koniec czerwca 2017 roku wykazie placówek zakwalifikowanych do sieci szpitali.