EMC: zapisy na sprzedaż akcji

0
1001


Od 19 czerwca 2013 roku inwestorzy instytucjonalni i indywidualni mogą składać zapisy na sprzedaż akcji EMC Instytut Medyczny S.A., w ramach wezwania, które 28 maja 2013 roku ogłosiły podmioty zależne grupy inwestycyjnej Penta Investments – Soporto Invest B.V. oraz CareUp B.V.

Zapisy można składać do 18 lipca 2013 roku. Wymienione wyżej spółki wezwały do sprzedaży 7.111.435 akcji, co odpowiada 79,51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Zapisy na sprzedaż akcji EMC Instytut Medyczny S.A. będą przyjmowane od 19 czerwca do 18 lipca 2013 r. przez Dom Inwestycyjny Investors S.A. oraz w placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Cena w wezwaniu została ustalona na poziomie 18,80 zł za jedną akcję. Proponowana w wezwaniu cena zawiera premie w wysokości 11,44% i 14,42%, do średniego kursu akcji odpowiednio z trzech i sześciu miesięcy oraz 12,51% premii do kursu akcji na zamknięciu 27 maja 2013 roku.

Podmiotem, który będzie nabywał akcje w wezwaniu, będzie spółka CareUp B.V., w całości należąca do Penta. Za pośrednictwem CareUp B.V. Penta kontroluje swoje inwestycje
w sektorze szpitalnym (dotychczas na Słowacji).

Kontrolowana przez Penta spółka Soporto Invest B.V. posiada 14,60% akcji, co stanowi 20,49% ogólnej liczby głosów w spółce EMC. Ponadto, członkowie rodziny Gerber posiadający pośrednio akcje EMC, zobowiązali się spowodować, aby podmioty przez nich kontrolowane odpowiedziały na wezwanie ogłoszone przez spółki kontrolowane przez Penta (CareUp B.V. i Soporto Invest B.V.) i złożyły zapisy obejmujące łącznie nie mniej niż 23,81% akcji, reprezentujących łącznie nie mniej niż 27,32% ogólnej liczby głosów w EMC.

W wyniku realizacji powyższego zobowiązania oraz dzięki już posiadanym akcjom EMC – Penta, niezależnie od jakichkolwiek dodatkowych akcji nabytych w ramach wezwania, będzie kontrolować 38,41% akcji oraz 47,81% głosów w EMC. Zatem Penta będzie miała zapewniony istotny wpływ na spółkę.

Wezwanie dojdzie do skutku pod warunkiem uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie przez CareUp kontroli nad EMC. Penta przeprowadzi tylko jedno wezwanie i zamierza nabyć wszystkie akcje, na które zostaną złożone zapisy. Z tego powodu nie została określona minimalna liczba akcji objęta zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje.

Penta jest jednym z największych inwestorów strategicznie zaangażowanych w sektorze opieki zdrowotnej w Europie Środkowej i Wschodniej, z ponad 400 mln euro zainwestowanymi w spółki z branży medycznej, stanowiących ponad 30% całego portfela aktywów Penta.  Na powyższe składają się następujące najważniejsze aktualnie realizowane inwestycje:
– sieć szpitali Svet zdravia (obecnie 10 szpitali na Słowacji),
– prywatne przychodnie MediClinic zlokalizowane w Czechach (ponad 140 placówek),
– przychodnie i kliniki medyczne ProCare (13 placówek na Słowacji).

Ponadto, Penta jest  właścicielem czesko-słowacko-polskiej sieci aptek Dr. Max (ponad 500 aptek zlokalizowanych w Czechach, na Słowacji w Polsce) oraz udziałowcem jednego z dwóch głównych operatorów ubezpieczeń zdrowotnych na Słowacji – DÔVERA – obsługującej około 1,4 mln klientów. Łącznie Penta pośrednio zapewnia blisko 10 tys. miejsc pracy w sektorze opieki zdrowotnej. Wcześniej fundusz zaangażowany był w laboratoria medyczne Alpha Medical na rynkach słowackim i czeskim oraz rozwój słowackiego operatora usług ratownictwa medycznego Falck Záchranná.

EMC Instytut Medyczny S.A. jest największym w Polsce właścicielem szpitali i przychodni na rynku prywatnych usług medycznych. W ciągu 10 lat z lokalnej firmy, prowadzącej szpital we Wrocławiu, spółka rozwinęła się w sieć placówek medycznych, rozbudowywaną konsekwentnie na terenie Polski, a także za granicą. Od 2005 roku firma jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W skład grupy kapitałowej wchodzi obecnie 8 szpitali oraz 16 przychodni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej. Główną działalność medyczną EMC stanowi: szpitalne lecznictwo specjalistyczne, hospitalizacje w szpitalach ogólnych oraz poradnictwo ambulatoryjne w ramach przychodni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej.