Eter-Med bez kontraktu z NFZ na drugie półrocze 2013

0
836

Centrum Medyczne Eter-Med z Gdańska nie otrzymało kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na badania w zakresie tomografii komputerowej na drugie półrocze roku 2013. W maju Centrum uzgodniło z NFZ ceną oraz ilość wykonywanych badań (podpisany został protokół zgodności).

Centrum złożyło odwołanie od decyzji nieprzyznającej kontraktu do Dyrektora Pomorskiego Oddziału NFZ, zarzucając Funduszowi niezgodność z zasadami równego traktowania świadczeniodawców, z zasadami uczciwej konkurencji, z zasadami dbałości o dobro pacjenta, z zasadami ekonomiki świadczeń oraz z zasadami poszanowania interesów prawnych i finansowych świadczeniodawców. Odwołanie zostało odrzucone. Centrum złożyło więc ponowne odwołanie do prezes NFZ, która nakazała dyrektorowi  oddziału NFZ w Gdańsku ponowne rozpatrzenie odwołania. Na razie jeszcze nie została wydana decyzja w tej sprawie.

Placówka rejestruje obecnie na badania tomografem komputerowym posiadaczy karty Allianz, DantexMed, CMP, Uniqa, Medica Polska, Polsko Amerykańskiego Systemu  Medycznego (PASM II) oraz pacjentów indywidualnych odpłatnie.

Eter-Med był pierwszym niepublicznym ośrodkiem zdrowia, który wyodrębnił się ze struktur starego SP ZOZ nr 3 w Gdańsku. Działa od sierpnia 1999 roku. Oferuje usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, prowadzi poradnie specjalistyczne, leczenie stomatologiczne, rehabilitację, diagnostykę obrazową i laboratoryjną, gastroskopię. Prowadzi też poradnię medycyny pracy i centrum medycyny podróży. Oferuje medyczne zabezpieczenie imprez.

Wartość kontraktu placówki z NFZ na rok 2013 wynosi 4 180 468,80 zł. Środki te finansują w niewielkim stopniu leczenie szpitalne (programy lekowe), na które jest przeznaczone 30 762,50 zł, rehabilitację leczniczą oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Na finansowanie badań tomografii komputerowej (od stycznia do grudnia 2013) przeznaczone było 22 482,20 zł.