Falck Medycyna: list otwarty do prezesa NFZ w sprawie jakości w ratownictwie

0
800


Falck Medycyna wystosowała w liście otwartym do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia apel dotyczące podjęcia pilnych działań w celu przywrócenia w zarządzeniu prezesa NFZ nr 3/2014/DSOZ z dnia 23 stycznia 2014 roku elementów zewnętrznej oceny jakości.

Chodzi o zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W zarządzeniu zawarto zmiany, które nie uwzględniły wprowadzenia czynników postulowanych podczas konsultacji społecznych.

Falck Medycyna apeluje o wprowadzenie do tabeli elementów zewnętrznej oceny jakości w  postaci: certyfikatu ISO 9001 systemu zarządzania jakością, certyfikatu ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego, certyfikatu OHSAS 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz certyfikatu ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

– Z niezrozumiałych względów, w podpisanym zarządzeniu pozostawiono jedynie certyfikat ISO  9001 systemu zarządzania jakością i tylko 2 punkty jednostkowe. Pozostałe certyfikaty uznano za zbędne. Pomimo dyskusji o stawianiu na jakość i uzgodnień z Ministerstwem Zdrowia oraz pozostałymi interesariuszami, wbrew pracom powołanego w NFZ Zarządzeniem Nr 27/2013/GPF z dnia 30 kwietnia 2013 roku zespołu ds. ustalania kryteriów oceny jakościowej ofert pod przewodnictwem Marka Habera, nie zważając na to, że w toku konsultacji społecznych wiele podmiotów poparło wykorzystywanie certyfikatów jakości nadawanych przez jednostki zewnętrzne jako dobry miernik poziomu świadczonych usług, wyrzucono proponowane w projekcie certyfikaty dotyczące zarzadzania środowiskowego, bhp i bezpieczeństwem informacji, z oceny ofert na ratownictwo medyczne – Ireneusz Weryk, specjalista chirurg, specjalista medycyny ratunkowej, dyrektor ds. ratownictwa i edukacji medycznej Falck Medycyna Sp. z o. o.

Falck Medycyny podkreśla, że ostatnie doniesienia medialne, o różnych niepokojących zdarzeniach w zakresie realizacji świadczeń ratownictwa medycznego (takich jak zatrucie czadem trzech ratowników w Krakowie), powinny spowodować, aby parametry jakościowe stały się ważnym elementem oceny ofert.

Autorzy listu zwracają się z prośbą do wszystkich środowisk związanych z ratownictwem medycznym, w tym związków zawodowych, o poparcie apelu.
– Jak można wytłumaczyć, że bezpieczeństwo i higiena pracy, w udzielaniu tak ryzykownych świadczeń jak ratownictwo medyczne, nie mają bardzo istotnego znaczenia, podobnie dotyczy to ochrony środowiska? Jak nasi pacjenci mają czuć się bezpiecznie, jak wycofuje się parametr dotyczący zarządzania bezpieczeństwem informacji, czyli między innymi obszar obejmujący nadzór nad ich danymi osobowymi o dużej wrażliwości, oraz sieciami teleinformatycznymi? – pyta dyrektor Weryk.