Forum Medycyny Laboratoryjnej: raport NIK zgodny z postulatami

0
541

Działające przy stowarzyszeniu Pracodawców RP Forum Medycyny Laboratoryjnej, zrzeszające największe polskie medyczne laboratoria diagnostyczne, z zadowoleniem przyjęło raport Najwyższej Izby Kontroli. Wiele zawartych w nim postulatów jest zgodne  ze stanowiskiem i poglądami głoszonymi przez Forum, w szczególności dotyczącymi nadzoru nad jakością badań oraz trudności kadrowych.

Forum podkreśla, że przekazanie laboratorium w outsourcing skutkuje w każdym przypadku poprawą współpracy klinicystów z laboratoriami. 

„Zwracamy uwagę,  że nie struktura organizacyjna, ale wypracowane procedury przesądzają   o skuteczności kontaktu pomiędzy różnymi osobami biorącymi udział w procesie diagnozowania i leczenia pacjenta”- czytamy w stanowisku Forum.

Autorzy komentarza podkreślają, że podmioty prywatne, prowadzące liczne laboratoria, są liderami w zakresie dostosowywania procedur do najwyższych standardów (o czym świadczy liczba prywatnych laboratoriów akredytowanych w zakresie normy ISO 15189).

Wyjaśniają także, że outsourcing nie oznacza „wyprowadzenia laboratorium ze szpitala”. Laboratorium pozostaje w szpitalu, najczęściej z tym samym personelem, następuje  natomiast unowocześnienie sprzętu medycznego, remont pomieszczeń i kompleksowa informatyzacja. Warunki współpracy pomiędzy szpitalem a firmą szczegółowo opisane są w umowie, która jest ogólnie dostępna.

W związku z rozwojem technologicznym coraz więcej czynności wykonywanych jest w systemach informatycznych. Za pomocą środków teletechnicznych możliwe jest nie tylko diagnozowanie pacjentów (na przykład opisywanie badań z zakresu diagnostyki obrazowej), ale nawet ordynowanie im leczenia. Nieracjonalne jest więc ograniczanie dostępności do takich środków w diagnostyce laboratoryjnej – stwierdza komunikat Forum.

Autorzy stanowiska podkreślają, że autoryzacja zdalna opiera się na danych odczytanych z aparatury pomiarowej wykonującej badanie, ale diagnosta dokonujący zdalnej autoryzacji ma wgląd w dane o materiale (czy zostały spełnione wymagania dotyczące warunków jego transportu), o urządzeniu, na którym wykonano badanie (czy przeszło odpowiednią kontrolę) oraz na temat personelu wykonującego badanie (czy ma odpowiednie uprawnienia). 

Diagnosta autoryzujący zdalnie posiada zatem dokładnie taką samą możliwość oceny badania jak diagnosta znajdujący się na miejscu, który jednak osobiście w wykonaniu badania nie uczestniczył.

„Gdyby przyjąć, iż wszystkie czynności diagnostyki laboratoryjnej powinny odbywać się w jednym miejscu, to wszyscy musieliby sami jeździć po całej Polsce do laboratoriów wykonujących badania rzadkie. Również  konsultacja innego diagnosty czy lekarza nie   byłaby możliwa” – wyjaśnia komunikat.

Stanowisko Forum stwierdza także, że prowadzone analizy skutków outsourcingu nie wykazały negatywnych zjawisk w postaci ograniczenia dostępu do diagnosty dla klinicysty. W laboratoriach, w których wprowadzono telemedycynę i zdalną autoryzację wyniku, lekarzom dostarczano o czasie prawidłowo skontrolowane i autoryzowane wyniki.

Forum Medycyny Laboratoryjnej Pracodawców Medycyny Prywatnej zrzesza lub   współpracuje z kilkunastoma firmami oferującymi usługi badań laboratoryjnych, które posiadają prawie co siódme laboratorium w Polsce i wykonują co czwarte badanie zlecane polskim pacjentom.

„Chcemy wspólnie działać na rzecz poprawy otoczenia gospodarczego i prawnego polskiej   diagnostyki   laboratoryjnej, zależy nam na wskazywaniu zalet oraz obszarów innowacyjności prywatnych laboratoriów medycznych, jak również na analizie tworzonej w tym zakresie legislacji” – czytamy w stanowisku Forum.