Forum w Krynicy: realistycznie o zdrowiu

0
1774


Marek Balicki, dyrektor Szpitala Wolskiego w Warszawie

Ochrony zdrowia jest jednym z ważnych tematów podczas odbywającego się w dniach od 4 do 6 września 2012 XXII Forum Ekonomicznego w Krynicy. Pozytywne jest to, że podobnie jak w poprzednich latach zagadnieniom tym poświęcono odrębne sesje, odbywające się w ciągu trzech dni spotkania.

Poruszane są podczas nich tematy dotyczące między innymi finansowania opieki zdrowotnej, inwestycji w zdrowie oznaczających oszczędność dla państwa, przekształceń szpitali, refundacji leków, wpływu demografii na obecną i przyszłą sytuację w opiece zdrowotnej, organizacji i promocji zdrowia publicznego czy polskiej polityki społecznej i ochrony zdrowia w obliczu starzenia się społeczeństwa.

Również jako pozytywne zjawisko postrzegam fakt, że w stosunku do roku 2011, kiedy to uczestnicy mogli słyszeć populistyczne i często nie do końca przemyślane wypowiedzi polityków, tym razem były one bardziej realistyczne. Podczas Forum obecni byli kluczowi decydenci, czyli trzej wiceministrowie zdrowia, którzy przedstawili główne kierunki zmian w systemie ochrony zdrowia.

Najważniejsze z nich dotyczyły decentralizacji i zmiany roli Narodowego Funduszu Zdrowia, który będzie płatnikiem, a nie regulatorem rynku. Nie zapowiedziano natomiast wprowadzenia konkurencyjnych w stosunku do NFZ prywatnych płatników, chociaż prace nad przepisami, które umożliwią taką konkurencję, są w toku. Zapowiedziane zostało natomiast urealnienie cen usług medycznych, czemu ma służyć utworzenie Agencji Taryfikacji.