Genomed: wzrost przychodów dzięki sprzedaży badań prenatalnych

0
858


W IV kwartale 2015 roku przychody netto ze sprzedaży spółki Genomed wyniosły 3.243 tys. zł i były o prawie 900 tys. złotych wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku 2014. Na dodatni wynik finansowy istotny wpływ miał wzrost sprzedaży usług, opartych na technologii sekwencjonowania genomowego, w tym usług diagnostycznych, a szczególnie nieinwazyjnych badań prenatalnych.

W rezultacie w IV kwartale 2015 roku uzyskano 38-procentowy wzrost przychodów przy 24-oprocentowym wzroście kosztów działalności operacyjnej.

Spółka w IV kwartale 2015 roku zanotowała zysk netto na poziomie 469 tys. zł, natomiast za cały okres od stycznia do grudnia 2015 spółka osiągnęła zysk netto w wysokości trzech mln zł oraz wynik EBIDTA w wysokości 918 tys. zł.

W czwartym kwartale 2015 roku Genomed  prowadził intensywne działania ukierunkowane na wdrażanie do oferty badań, opartych na sekwencjonowaniu genomowym, będących rezultatem prowadzonych wcześniej projektów B+R oraz na budowaniu swojej pozycji i kształtowaniu wizerunku firmy na rynkach międzynarodowych.

W październiku 2015 roku Członkowie Zarządu Genomed SA wzięli udział w 10-tej edycji międzynarodowej konferencji genomowej ICG -10 (10th International Conference on Genomics) w Shenzhen w Chinach. Celem konferencji była nie tylko wymiana wiedzy w zakresie najnowszych w zakresie genomiki, ale również nawiązywanie i rozwój międzynarodowej współpracy. Na konferencji zaprezentowano pierwszą wersję Genomowej Bazy Referencyjnej dla populacji polskiej, unikalnego produktu niezbędnego do rozwoju diagnostyki genomowej i medycyny spersonalizowanej. Prace nad bazą danych Polgenom są realizowane w ramach projektu Innotech.

Spółka konsekwentnie rozbudowywała sieć współpracujących placówek, oferujących nieinwazyjny genetyczny test prenatalny Nifty. Badanie wykonywane jest już w 250 placówkach, a test Nifty jest najbardziej popularnym i najczęściej wykonywanym nieinwazyjnym testem prenatalnym w Polsce i na świecie (do końca 2015 roku wykonano na świecie ponad 800 000 testów).

W IV kwartale 2015 roku Genomed podpsiał aneks do umowy z firmą BGI Europe A/S (Dania), rozszerzający współpracę o wykonywanie w laboratoriach Genomed S.A., na zlecenie BGI Europe A/S, testu Nifty dla klientów z innych krajów Unii Europejskiej.

Potwierdzeniem wysokich standardów i jakości świadczonych usług Genomed było przyznanie w grudniu 2015 roku laboratorium diagnostyki genetycznej NZOZ Genomed certyfikatu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka: „Laboratorium rekomendowane przez PTGC” na lata 2015-2016 w zakresie technik molekularnych.

Genomed zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Realizuje także projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, dotyczące między innymi rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Spółka planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych. 37 procent udziałów Genomed S.A. posiada MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny.