Genomed: wzrost przychodów w I kwartale 2016 o ponad 50 procent

0
356

Spółka Genomed S.A. zanotowała za I kwartał 2016 roku przychody w wysokości 3.128 tys. zł. Były one wyższe o 53 procent od przychodów osiągniętych w roku 2015 w tym samym okresie. Spółka zamknęła I kwartał 2016 zyskiem netto w wysokości 177 tys. zł (vs. strata 175 tys. zł za pierwszy kwartał 2015) oraz wynikiem EBIDTA w wysokości 389 tys. zł.

Na dodatni wynik finansowy spółki w pierwszym kwartale 2016 roku istotny wpływ miał ciągły wzrost sprzedaży innowacyjnych usług opartych na technologii sekwencjonowania genomowego, w tym usług diagnostycznych, a szczególnie oferty nieinwazyjnych badań prenatalnych.

W pierwszym kwartale 2016 roku Genomed konsekwentnie rozbudowywał sieć współpracujących placówek, oferujących nieinwazyjny genetyczny test prenatalny Nifty. Badanie to wykonywane jest już w ponad 270 placówkach, a test jest najbardziej popularnym i najczęściej  wykonywanym nieinwazyjnym badaniem prenatalnym w Polsce i na świecie. Do końca marca 2016 roku wykonano na świecie ponad 1 000 000 testów Nifty.

W I kwartale 2016 spółka podpisała szereg nowych umów, związanych z usługami dla sektora naukowego, pozyskując nowych klientów instytucjonalnych. Jedna z najważniejszych to umowy z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym w Puławach oraz z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, obie dotyczące usług sekwencjonowania i syntezy.

Pod koniec lutego 2016 roku spółka zakończyła realizację projektu w ramach Programu „Innotech” w ścieżce programowej IN-TECH pt.: „Polski genom referencyjny dla diagnostyki genomowej i medycyny spersonalizowanej”. Projekt realizowany był w latach 2013-2016 przez konsorcjum Polgenom, którego liderem był Genomed. Głównym celem projektu było stworzenie bazy referencyjnej polskiej subpopulacji kaukaskiej do zastosowań komercyjnych w procesach diagnostycznych oraz w badaniach z zakresu medycyny spersonalizowanej, gromadzącej warianty genetyczne, charakteryzujące zdrowego, długowiecznego Polaka. Cel ten został w całości osiągnięty – powstała baza, oparta na pełnych genomach 126 zdrowych, długowiecznych Polaków (90+), zawierająca bogaty zestaw danych klinicznych i biochemicznych. Została ona przetestowana i jest gotowa do wdrożenia, i do praktycznego wykorzystania w procesach diagnostycznych, w działalności laboratoriów diagnostyki genetycznej oraz w praktyce firm farmaceutycznych – przy wprowadzaniu nowych leków, których działanie uzależnione jest od genotypu pacjenta.

W pierwszym kwartale 2016 roku Genomed kontynuował również realizację projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu  strategicznego „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – Strategmed, zatytułowanego „Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki, adjuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji”, prowadząc prace badawcze nad opracowywaniem nowych metod diagnostyki chorób narządu wzroku oraz stwardnienia zanikowego bocznego (ALS).

Genomed zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Spółka planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych. 37 procent udziałów Genomed S.A. posiada MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny.