Genomed: wzrost przychodów w II kwartale 2011

0
896


Spółka Genomed, zajmująca się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, uzyskała w II kwartale 2012 roku, przychody ze sprzedaży w wysokości 1 566 902,84 zł oraz zysk netto o wartości 86 211,96 zł.

Przychody te były wyższe o 46 procent od uzyskanych w analogicznych okresie roku 2011, zysk –  nieznacznie niższy. Przychody spółki za pierwsze półrocze 2012, wynoszące 2.888 tys. zł były wyższe o 39% od przychodów za analogiczny okres 2011 roku. Zwiększył się również majątek spółki w porównaniu z II kwartałem roku 2011, suma aktywów wzrosła o 252 tys.

Na dodatni wynik finansowy w II kwartale 2012 miały wpływ zwiększone przychody w działach NGS (Sekwencjonowanie Nowej Generacji) – usług dla nauki oraz w dziale molekularnej diagnostyki genetycznej, gdzie przychody były wyższe od planowanych.

W drugim kwartale 2012 roku spółka podejmowała szereg działań prowadzących do dalszego rozwoju firmy i jej oferty usług, obejmujących szkolenie kadr i rozbudowę infrastruktury, w tym dalsze inwestycje w laboratorium genomiki poprzez zakup najnowszych urządzeń i technologii, w oparciu o środki własne i pochodzące z realizowanego projektu POIG 1.4-4.1. Szczególny nacisk położony został  na rozwój działu IT, w tym opracowanie własnego oprogramowania do diagnostycznej analizy genomicznej człowieka. Podjęto też dalsze działania w celu stworzenia sieci współpracujących firm i otwarcia nowych kanałów dystrybucji oraz położony został nacisk na promocję dokonań firmy na arenie międzynarodowej.

Spółka zakończyła I etap realizacji projektu „Zastosowanie technologii odczytywania pełnych genomów ludzkich w diagnostyce medycznej” w ramach działania 1.4-4.1 POIG i rozpoczęła realizację II etapu – części wdrożeniowej projektu, obejmującej zakup aparatury–sekwenatora genomowego firmy Illumina oraz urządzeń satelitarnych. Spółka rozpoczęła też akcję promocyjną usługowej, diagnostycznej analizy genomów ludzkich, publikując min. reklamy w prasie popularnonaukowej.

W ramach zacieśniania współpracy z firmą Synevo Polska Sp. z o.o., NZOZ Genomed rozpoczął, na podstawie podpisanej w II kwartale 2012 umowy, wykonywanie molekularnych badań genetycznych. W ramach umowy, podpisanej w kwietniu 2012 z Polskim Bankiem Komórek Macierzystych S.A. (PBKM), Genomed S.A. i PBKM  udostępniły przyszłym rodzicom, decydującym się na pobranie i zabezpieczenie krwi pępowinowej, dodatkową możliwość wykonania badań genetycznych u nowo narodzonych dzieci.