Grupa Kapitałowa Swissmed: 12 mln zł straty

0
828


Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Swissmed od 1 stycznia 2011 do 31 marca 2012 wyniosły 60 043 tys. zł. W okresie tym Grupa odnotowała stratę netto w wysokości 12 763 tys. zł.

Rok obrotowy 2011/2012 został przedłużony o jeden kwartał, co związane jest ze specyfiką prowadzonej działalności i rozliczeniami z Narodowym Funduszem Zdrowia, prowadzonymi w jednostce dominującej grupy kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. Ostateczne rozliczenia kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia za dany rok obrachunkowy odbywają się bowiem do końca lutego.

W okresie od 1 stycznia 2011 do 31 marca 2012 przychody z działalności medycznej Grupy były o 0,4 procent niższe niż w porównywalnym okresie poprzednim. Jak wynika ze sprawozdania zarządu Swissmed, nieznaczne obniżenie przychodów jest wynikiem wysokiej dynamiki w segmencie dotyczącym przychodów pochodzących od pacjentów prywatnych (o 17,6 procent) oraz obniżenia się przychodów z NFZ (o12,6 procent). Spadek przychodów z NFZ wynika z utraty części kontraktu (początek 2011 roku) dotyczącego kardiochirurgii oraz decyzji o zaprzestaniu wykonywania procedur ponad limit wynikający z kontraktu z NFZ. Do braku wzrostu przychodów przyczyniła się również kontraktacja z NFZ dla nowego obiektu szpitalnego w Warszawie. Uzyskany kontrakt jest  znacząco niższy od kwoty, o którą ubiegał się Swissmed.

W zakresie lecznictwa otwartego dynamika przychodów wyniosła 119,4 procent przy wzroście liczby procedur medycznych o 9,5 procent. Obsługa pacjentów w zakresie lecznictwa otwartego jest dokonywana za pośrednictwem spółki zależnej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A..W omawianym okresie znacząco wzrosły przychody generowane z tytułu sprzedawanych abonamentów medycznych oraz prywatnych porad specjalistycznych. W lecznictwie otwartym dominujący udział przychodów pochodzi od płatnika publicznego (NFZ). Generowane przychody wynikają zatem wprost z wielkości podpisanego kontraktu. Jednocześnie inaczej niż w okresach poprzednich spółka nie zdecydowała się na wykonywanie dodatkowych procedur powyżej kwot zakontraktowanych. Brak nadwykonań w połączeniu z mniejszym kontraktem z NFZ spowodował spadek przychodów w tym sektorze o 11,8 procent.

Koszty działalności operacyjnej wzrosły o 19,2 procent. Miały na to wpływ koszty amortyzacji (nowe inwestycje) wzrost kosztów usług obcych – koszty funkcjonowania placówek medycznych w Warszawie, wynagrodzenia – zatrudnienie nowych pracowników do obsługi zarówno nowych przychodni medycznych (w Pruszczu Gdańskim i na Gdańskiej Morenie) jak i szpitala w Warszawie, pozostałe koszty – reklama i reprezentacja.

W okresie od 1 stycznia 2011 do 31 marca 2012 roku Grupę Kapitałową Swissmed tworzyły: Swissmed Centrum Zdrowia S.A. – podmiot dominujący oraz cztery spółki zależne: Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. (zajmuje się wynajęciem gabinetów lekarskich, sal operacyjnych i powierzchni biurowej), Swissmed Development sp. z o.o. (zajmuje się nabywaniem gruntów pod nowe inwestycje i budową obiektów szpitalnych),  Euromed sp. z o.o. Spółka Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. do dnia 18 maja 2012 posiadała 100 procent udziałów w spółce Euromed Sp. z o.o. 18 maja 2012 nastąpiło połączenie obu spółek.

Swissmed prowadzi dwa szpitale – w Gdańsku i w Warszawie oraz sieć przychodni na Pomorzu i w stolicy. Szpital w Gdańsku prowadzi 16 oddziałów z 72 – łóżkami. Warszawski 45-łóżkowy szpital rozpoczął działalność we wrześniu 2011 roku.  Wartość kontraktu z NFZ warszawskiego Szpitala Swissmed wynosi 3 111 635 zł. Kontrakt finansuje tylko leczenie szpitalne w zakresie położnictwa i ginekologii, chirurgii ogólnej, naczyniowej i onkologicznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, okulistyki oraz otolaryngologii. Kontrakt Swissmedu z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ ma wartość 28 166 477,74 zł.

Na początku czerwca 2012 spółka Swissmed Development S.A. podpisała list intencyjny z Maciejem Sadowskim, prowadzącym warszawski NZOZ Magodent, w sprawie wynajęcia przez Magodent pomieszczeń Szpitala Swissmed w Warszawie.