Grupa Scanmed: zmiany w akcjonariacie spółek

0
894

Scanmed Multimedis S.A. nabył od Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. 7 452 960 akcji na okaziciela spółki Scanmed S.A. za cenę 11.405.994,00 złotych. Jednocześnie spółka dokonała emisji na rzecz Funduszu, w wyniku której Black Lion nabył 3.801.998 akcji Scanmed Multimedis.

Łączna cena emisyjna akcji wyniosła 11.405.994,00 złotych i została w pełni opłacona przez Fundusz poprzez umowne potrącenie z wierzytelnością wynikającą ze sprzedaży akcji spółki Scanmed S.A. Efektem tych czynności było podwyższenie kapitału zakładowego Scanmed Multimedis. Obecna wynosi on 10.501.998 złotych. Zwiększył się także udział Funduszu Black Lion, który obecnie wynosi 76,69 procent kapitału zakładowego spółki (dotychczas było to 63,46 procent).

Dzięki objęciu udziałów w spółce Scanmed S.A. Scanmed Multimedis rozszerzył ofertę swoich usług o leczenie szpitalne, które jest prowadzone w działającym w ramach spółki Scanmed S.A. Szpitalu Św. Rafała w Krakowie.
Placówka ta wykonuje refundowane i komercyjne świadczenia zdrowotne w zakresie neurochirurgii, ortopedii, chirurgii ogólnej i onkologicznej, urologii, okulistyki a także rehabilitacji i wysokospecjalistycznej diagnostyki.

Do Grupy Scanmed poza Scanmed S.A. oraz Scanmed Multimedis S.A. należą  także Scan Development sp. z o.o. oraz Carint Scanmed sp. z o.o. Grupę kontroluje Black Lion NFI.