Grupa Swissmed: spadek przychodów o 23 procent

0
883


Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Swissmed w roku obrotowym, trwającym od 1 kwietnia 2013 do 31 marca 2014 spadły o 22,7 procent w porównaniu do poprzedniego roku (z kwoty 55 907 tys. zł do 43 260 tys. zł). Powodem niższych przychodów było między innymi wydzielenie od 1 lipca 2013 roku zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki Swissmed Vascular.

Spółka świadczy usługi w zakresie kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej, intensywnej terapii i izby przyjęć. Poza tym dane za 2012 rok obejmowały jeszcze 5 miesięcy działalności w szpitalu w Warszawie oraz 10 miesięcy działalności przychodni przy Alejach Jerozolimskich w Warszawie (obie placówki już nie są częścią Grupy).

Wszystkie te czynniki złożyły się na spadek przychodów z tytułu usług medycznych w Grupie Swissmed o 29,9 procent. Spadek ten nastąpił głównie w sektorze usług finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Natomiast w sektorze usług medycznych świadczonych na rzecz pacjentów prywatnych odnotowano wzrost przychodów o 5,6 procent.

W konsekwencji zakończenia działalności medycznej w Warszawie, obiekt szpitalny przy ulicy Św. Wincentego wraz z infrastrukturą został oddany w najem podmiotowi zewnętrznemu. Podobnie od lipca 2013 roku obiekt szpitala w Gdańsku został w części wynajęty na rzecz spółki Swissmed Vascular, stąd znaczący wzrost przychodów zrealizowany poza działalnością medyczną.

W podziale na lecznictwo szpitalne i ambulatoryjne, najwyższe spadki odnotowano w zakresie usług szpitalnych. Wspomniane wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zaniechanie działalności w szpitalu w Warszawie spowodowały spadek przychodów w tym zakresie o 53,1 procent. Niższe przychody w zakresie lecznictwa otwartego (o 5 procent) spowodowane są głównie zamknięciem przychodni przy. Alei Jerozolimskich w Warszawie, która w porównawczym okresie generowała przychody przez 10 miesięcy do stycznia 2013 roku

Znaczące spadki w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpiły również po stronie kosztów (spadek o 28,8 procent). Największy udział w spadku kosztów odnotowano w materiałach i energii (o 47,2 procent), wynagrodzeniach (o 32,8 procent) oraz usługach obcych (o 23 procent), w tym usługach obcych medycznych (o 40,6 procent). Redukcja kosztów wynika bezpośrednio z przeniesienia części działalności (w tym personelu, sprzętu, usługodawców) do Swissmed Vascular oraz z zamknięcia placówek w Warszawie.